Wydział Nauk o Wychowaniu

Badania i współpraca KBE


Główne kierunki prac badawczych:

Kształcenie pedagogiczne w recepcji studentów i ich doświadczeniu biograficznym ? podejścia interpretacyjne w analizie jakości kształcenia.

 • Metodologiczne problemy tworzenia i przekazu wiedzy  w pedagogice.
 • Aksjologiczne podstawy pedagogiki społecznej
 • Perspektywa biograficzna w tworzeniu wiedzy pedagogicznej
 • Oczekiwania studentów dotyczące studiów pedagogicznych ? wiedza potoczna i praktyka studiowania
 • Sytuacje znaczące w przebiegu studiów ? dokumentarna analiza praktyki studiowania
 • Studia pedagogiczne w narracjach studentów i absolwentów ? interpretacje w ramach metody obiektywnej hermeneutyki

Edukacyjne uwarunkowania rozwoju kreatywności.

 • Szkoła twórcza - nauczanie twórczości w praktyce szkolnej
 • Prace nad podstawami teoretycznymi pedagogiki zdolności - identyfikacja zdolności dzieci i młodzieży
 • Uwarunkowania i przejawy twórczości codziennej
 • Badania empiryczne nad kreatywnością  pedagogów
     

Temat obejmuje również działania i badania o charakterze wdrożeniowym, prowadzone w ramach programu ?Szkoła wspierająca uzdolnienia? realizowanego w wybranych miastach Mazowsza (we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Płocku). W ramach projektu prowadzono warsztaty z zakresu treningu twórczego myślenia dla grup zaawansowanych oraz początkujących.

Teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem:

 • Teorii, podstaw aksjologicznych oraz wybranych dziedzin praktyki w pedagogice społecznej,
 • Problemów teleologii w teorii pedagogicznej i dydaktyce,
 • Orientacji metodologicznych w badaniach pedagogicznych.

Społeczne warunki i przebieg procesu wychowania ? charakterystyka zakresu i treści oddziaływań wychowawczych.

Aktywność edukacyjna w różnych sferach praktyki społecznej.

 • Media w edukacji
 • Wspieranie twórczości i animacja środowiska,
 • Relacje opiekuńcze i pomocowe,
 • Problemy profilaktyki społecznej.

Profesjonalizacja działań zawodowych pedagoga - opis, projektowanie i organizowanie działań ratowniczych, kompensacyjnych, opiekuńczych, profilaktycznych resocjalizacyjnych, kulturalnych oraz oświatowych