Wydział Nauk o Wychowaniu

Badania i współpraca KEA

 


"Zgłębiaj naukę, którą jest sztuka i sztukę, którą jest nauka" 

          [Leonardo da Vinci]   


OBSZARY BADAWCZE

 • Kształcenie i dokształcanie nauczycieli przedmiotów artystycznych również z wykorzystaniem mediów  tradycyjnych i interaktywnych. 
 • Badania porównawcze polsko-włoskie nad teorią wychowania estetycznego. 
 • Drama w relacjach podmiotowych uczeń-nauczyciel. 
 • Sztuka dla dziecka, wydawnictwa artystyczne i designerskie.
 • Formy i metody realizacji zajęć artystycznych w placówkach edukacji równoległej. 
 • Zainteresowania artystyczne współczesnej młodzieży, sposoby ich ukierunkowania i rozwijania. 
 • Integracja działań artystycznych z nauczaniem języka obcego na wczesnym poziomie edukacji.

ZORGANIZOWANE KONFERENCJE NAUKOWE

Katedra Edukacji Artystycznej organizuje serię ogólnopolskich konferencji naukowych, odbywających się z udziałem gości zagranicznych, prezentujących zagadnienia związane ze sztuką i wychowaniem w szerokim, interdyscyplinarnym ujęciu. Zagadnienia pedagogiczno-artystyczne usytuowane są w kontekście współczesnych przemian kulturowych i socjologicznych z uwzględnieniem takich zjawisk, jak: globalizacja, indywidualizacja, liberalizm. Wydarzenia te odbywają się w cyklu dwuletnim. Do tej pory zorganizowano następujące konferencje:

 • Sztuka i wychowanie w dialogu polsko-włoskim, maj 2004
 • Sztuka w przełamywaniu samotności człowieka współczesnego, 18-19 maja 2006
 • Europejska tradycja wychowania estetycznego wobec liberalizmu kulturowego, 18-19 kwietnia 2008
 • Szkoła XXI wieku w realizacji edukacji estetyczno-artystycznej. Teoria i praktyka w odniesieniu do przestrzeni lokalnej, regionalnej, wirtualnej, 14-15 maja 2010
 • O tożsamość zawodową pedagoga sztuki, 15-16 listopada 2012
 • Edukacja estetyczna w kulturze konwergencji, 12 maja 2014

Obecnie Katedra przygotowuje się do kolejnej konferencji naukowej, która odbędzie się w dniach 9-10 maja 2016 r. Tematyka konferencji - jak zawsze - dotyczyć będzie aktualnych problemów edukacji estetycznej w kontekście współczesnych problemów kultury. Szczegóły wkrótce, ale już zachęcamy Państwa do udziału w tym przedsięwzięciu. 


WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ

W latach 2004-2008 rozwijano współpracę dydaktyczno-naukową z Mary Immaculate College University w Limerick w Irlandii, na mocy której odbywała się dwustronna wymiana studentów specjalności Edukacja przez Sztukę. 

Nieprzerwanie twa nieformalna współpraca z III Uniwersytetem Rzymskim, owocem której jest publikacja Sztuka i wychowanie w dialogu polsko-włoskim, wydana w Wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego, która zapoczątkowała szereg wzajemnych publikacji tekstów w wydawnictwach naukowych obydwu uczelni.

W 2009 r. nawiązano współpracę z wykładowcami pedagogiki artystycznej Uniwersytetu Champagne-Ardenne w Reims we Francji, która zaowocowała polsko-francuskim forum dyskusyjnym na temat O francuskich doświadczeniach w animacji kultury, sztuki i edukacji. 

Prof. dr hab. M. Zalewska-Pawlak odbyła wielokrotnie zagraniczne staże jako stypendystka rządu włoskiego, ostatnia wizyta studyjna odbyła się na Universita degli Studi Roma Tre, Dipertamento de Scienze dell'Educazione we Włoszech w ramach projektu "Edukacja - Regiony - Regionalizacja". W czasie wizyty wręczyła profesorowi Giulio Sforzy medal Przyjaciel UŁ w podziękowaniu za wieloletnią współpracę z katedrą (zdjęcie poniżej).

Pedagodzy Katedry odbywają wyjazdy dydaktyczne w ramach programu Socrates-Erasmus, m.in. do Mary Immaculate College University w Limerick (Irlandia), University of Latvia w Rydze (Łotwa), Sheffield Hallam University w Sheffield (Wielka Brytania)


WSPÓŁPRACA KRAJOWA

Współpraca naukowo-badawcza z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz z Instytutem Pedagogicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach filia w Cieszynie.

Współpraca z British International School of the University of Łódź sp. z o.o. (Łódź, ul. Pomorska 61) dotyczy odbywania praktyk, prowadzenia przez studentów pozalekcyjnych zajęć artystycznych w tej placówce, wypracowania atrakcyjnych metod prowadzenia artystycznych zajęć szkolnych itd.

Na etapie końcowych ustaleń jest umowa u współpracę z firmą Pracownia wnętrz - Iwona Dytrych (Łódź, ul. Przewodnia 11). Umowa ta pozwoli na uatrakcyjnienie plastycznych zajęć dydaktycznych dla studentów, m.in. przez zapoznanie ich z możliwościami artystycznego zaplanowania i zagospodarowania przestrzeni szkolnych. 


PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE KATEDRY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ I JEJ PRACOWNIKÓW

Prace zbiorowe

 • Wyzwoleni i zagubieni w sieci. Sztuka i wychowanie w kulturze konwergencji, red. Mirosława Zalewska-Pawlak, Piotr Soszyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015
 • Sztukmistrze XXI wieku. Rzecz o pedagogach wychowujących przez sztukę, red. M. Zalewska-Pawlak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013
 • Szkoła XXI wieku - szkołą edukacji estetycznej. Projekt nadziei, red. Mirosława Zalewska-Pawlak, Anna Pikała, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011
 • Sztuka wobec zakresów wolności człowieka liberalnego, red. Mirosława Zalewska-Pawlak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009
 • Samotność oswojona przez sztukę, red. Mirosława Zalewska-Pawlak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007
 • Nauczyciele muzyki, sztuki. Wybrane aspekty doskonalenia warsztatu zawodowego, red. Anna Pikała. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007
 • Sztuka i wychowanie w dialogu polsko-włoskim, red. Mirosława Zalewska-Pawlak Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005

Monografie autorskie

 • Piotr Soszyński, Kompetencje informatyczne nauczycieli muzyki. Stan postulowany a rzeczywisty, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015
 • Magdalena Sasin, Media regionalne a zainteresowania kulturalne młodzieży. Studium pedagogiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013
 • Anna Pikała, Twórcza aktywność w powszechnej edukacji artystycznej przez muzykę: dyskurs wokół ewaluacji kształcenia kulturalnego dzieci i młodzieży, Łódź 2011
 • Anna Pikała, Rola nauczycieli powszechnego wychowania estetycznego w kształtowaniu postaw kreatywnych uczniów, wyd. Zakład Pedagogiki Muzycznej przy Katedrze Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009
 • Violetta Przerębska, Ideały wychowania w edukacji muzycznej w II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008
 • Anna Pikała, Dokształcanie, doskonalenie zawodowe nauczycieli powszechnego wychowania estetycznego w kontekście potrzeb i uwarunkowań społeczno-kulturalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008