Wydział Nauk o Wychowaniu

Oligofrenopedagogika - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną


Zgłoszenia można składać osobiście w sekretariacie bądź listem poleconym na wymieniony adres do 30.09.2016


Tematyka:

Studia umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji do pracy pedagogicznej z uczniami upośledzonymi umysłowo.
Program obejmuje wiedzę z zakresu: diagnostyki pedagogicznej i logopedycznej, metodyki rewalidacji upośledzonych umysłowo, oligofrenopedagogiki i edukacji upośledzonych umysłowo, biomedycznych podstaw rozwoju oraz usprawnienia i terapii.


Kandydaci:

Absolwenci wyższych studiów co najmniej pierwszego stopnia, posiadający przygotowanie pedagogiczne.


Czas trwania:

3 semestry - 380 godzin w systemie zaocznym; zajęcia co 2 tygodnie w soboty i niedziele.


Ilość miejsc: 30


Koszty uczestnictwa: 1.300 zł za semestr


Kierownik studiów: Dr Anna Sobczak


Osoba/y kontaktowa: Mgr Monika Talaga-Michalska


Dane teleadresowe:

Adres:

Smugowa 10/12, 91-433 Łódź

Telefon:

(48 42) 66 55 590, 66 55 550

Fax:

(48 42) 66 55 550

Email:

specjalna@uni.lodz.pl 

WWW:

www.wnow.uni.lodz.pl 


Inne informacje:

Podstawą rekrutacji będzie złożenie dokumentów, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.


Wymagane dokumenty:

  • 2 kwestionariusze osobowe (UŁ i wewnętrzny),
  • odpis dyplomu ukończenia studiów,
  • potwierdzenie kwalifikacji pedagogicznych (nie dotyczy absolwentów pedagogiki),
  • 1 zdjęcie (format 3,5x4,5 cm),
  • podanie o przyjęcie na studia.