Wydział Nauk o Wychowaniu

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna


Informujemy, że w dniach od 17.07.2017 do 31.08.2017 Biuro Studiów Podyplomowych Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna będzie nieczynne.

Wakacyjne dyżury telefoniczne pod numerem telefonu 42 665 50 87 dla Słuchaczy odbędą się w dniach:

21.08.2017 – w godz. 15.30-17.00

23.08.2017 – w godz. 9.00-12.00

26.08.2017 – w godz.8.00-13.00

28.08.2017 – w godz.15.30-17.00

30.08.2017 – w godz. 9.00-12.00

Nabór słuchaczy na semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018 r. od 01.09.2017 r. do 15.09.2017 r. w godzinach pracy biura studiów lub elektronicznie na adres e-mail: podyplomowe_ppiw@uni.lodz.pl

Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2017

Od 01.09.2017 r. biuro studiów podyplomowych czynne:

Poniedziałki: 8.30-15.30

Środy: 15.00-19.00

Piątki: 15.00-18.00 


REKRUTACJA (semestr letni 2016/2017)

Informujemy, iż rozpoczął się nabór słuchaczy studiów podyplomowych na semestr letni roku akademickiego 2016/2017.

Zgłoszenia przyjmujemy do 28.02.2017 r w godzinach pracy biura studiów lub elektroniczne na adres e-mail podyplomowe_ppiw@uni.lodz.pl

Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć: kwiecień.


Biuro studiów podyplomowych czynne:

w poniedziałki - 8.00-15.30

w piątki - 15.00-18.00


Informacje ogólne: Studia Podyplomowe PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA spełniają wymogi studiów kwalifikacyjnych i są przeznaczone dla osób, które chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje do pracy nauczyciela w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej.


Podstawowy cel studiów: przygotowanie merytoryczne absolwentów szkół wyższych zawodowych lub studiów magisterskich do prowadzenia zajęć zgodnie z zakresem podstawy programowej wychowania przedszkolnego i pierwszego etapu kształcenia ogólnego z uwzględnieniem posiadanych przez uczestników studiów podyplomowych kwalifikacji nauczycielskich.


Organizator: Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Uniwersytetu Łódzkiego


Tryb: studia niestacjonarne


Zakres tematyczny:

 • Podstawy pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Psychologia rozwojowa dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Współczesne koncepcje edukacji małego dziecka
 • Metodyki prowadzenia zajęć w przedszkolu i szkole (edukacja polonistyczna, matematyczna, środowiskowa, artystyczna, motoryczno – zdrowotna)
 • Diagnoza i wspomaganie rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Praca opiekuńczo – wychowawcza z uwzględnieniem procesu adaptacji dziecka do przedszkola i szkoły
 • Projektowanie i dokumentowanie działań edukacyjnych
 • Wykorzystanie technologii informacyjnej we wczesnej edukacji
 • Wybrane zagadnienia prawa oświatowego

Czas trwania: 360 godzin dydaktycznych, realizowanych w ciągu trzech semestrów studiów oraz praktyki w przedszkolu i w szkole.


Proponowana organizacja zajęć: zjazdy w określone soboty i niedziele


Koszt uczestnictwa: 3 100zł - możliwość wnoszenia opłaty semestralnie (I semestr: 1 000zł, II semestr: 1 000zł, III semestr: 1 100zł) + 30 zł w ramach opłaty za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych – płatne na konto WNoW po zaliczeniu trzeciego semestru studiów.


Zasady rekrutacji na studia: złożenie przez kandydata do sekretariatu studiów następujących dokumentów:

 • podania o przyjęcie na studia
 • kwestionariusza osobowego słuchacza podyplomowego studium
 • odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczonej kopii dyplomu
 • potwierdzenia kwalifikacji pedagogicznych (nie dotyczy absolwentów studiów pedagogicznych)
 • 1 zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm

O przyjęciu na studia decyduje spełnienie, określonych poniżej wymagań, stawianych kandydatom oraz (w przypadku dużej liczby kandydatów) - kolejność zgłoszeń.
Po zakwalifikowaniu się na studia i otrzymaniu numeru konta należy wnieść opłatę za studia lub za pierwszy semestr studiów.


Wymagania stawiane kandydatom na studia: posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych zawodowych lub magisterskich nadających kwalifikacje do nauczania.


Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów: złożenie egzaminów z wynikiem pozytywnym i uzyskanie wszystkich zaliczeń, określonych w planie studiów oraz zaliczenie praktyk.


Kierownik studiów: dr Anna Tyl


Sekretariat studiów: Aneta Rek-Patela
Uniwersytet Łódzki
Wydział Nauk o Wychowaniu
ul. Pomorska 46/48
Pokój 317 III p. Bud. „A”
tel. 42 665 57 56
e-mail: podyplomowe_ppiw@uni.lodz.pl