Wydział Nauk o Wychowaniu

Studia podyplomowe Nowe media w animacji kultury


STUDIA PODYPLOMOWE

Nowe media w animacji kultury

 

Plakat

Informacja dla animatorów


Rekrutacja 2015/2016:

Rozpoczął się nabór słuchaczy na studia podyplomowe na semestr zimowy roku akademickiego 2015/2016. Zgłoszenia przyjmujemy do 15 października 2015 roku elektronicznie na adres e-mail: magdasas@interia.pl oraz listem poleconym na adres:

Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ

Katedra Edukacji Artystycznej
ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź
pok. 207 bud. B 

www.eduart.uni.lodz.pl


Tematyka:

Studia podyplomowe „Nowe media w animacji kultury” dotyczą nowych mediów - cyfrowych technologii, takie jak internet, telefony komórkowe czy cyfrowe aparaty fotograficzne – rozważanych i używanych w cleach pedagogicznych. Studia skierowane są do wszystkich, którzy projektują działania animacyjne i chcą wzbogacić je o przedsięwzięcia w przestrzeni nowych mediów; także dla wszystkich zainteresowanych przedstawianą tu tematyką, chcących pogłębić wiedzę, wzbogacić swoją refleksję na temat animacji i nowych mediów oraz pozyskać związane z nimi umiejętności praktyczne. Nowe media są tu traktowane przede wszystkim jako baza działań edukacyjnych oraz platforma obniżająca bariery dla własnej ekspresji artystycznej i będąca narzędziem przekazu artystycznego. Dlatego studia w sposób szczególny adresujemy do nauczycieli przedmiotów artystycznych, a także do pedagogów społecznych, gdyż nowe media stwarzają nowe formy uspołeczniania oraz pomagają uzyskać dostęp do wielu działań osobom wykluczonym społecznie. Pracownikom sektora pozarządowego studia pozwolą pozyskać narzędzia, które pomagają rozpropagować przygotowywane przez nich projekty i pozyskać ich uczestników.

Studenci zdobędą umiejętności praktyczne związane z nowymi mediami o charakterze technicznym i artystycznym oraz przygotują się do wykorzystania ich w działaniach pedagogicznych.

 


Adresaci studiów:

Adresatami studiów są w szczególności:

 • pracownicy instytucji kultury – teatrów, muzeów, domów kultury, bibliotek – zwłaszcza osoby tworzące ofertę edukacyjną dla odbiorców w różnym wieku – od dzieci po osoby starsze;
 • pracownicy instytucji pozarządowych (NGOs) – stowarzyszeń, fundacji itp., projektujący i prowadzacy działania animacyjne;
 • nauczyciele przedmiotów artystycznych: muzyki, plastyki, wiedzy o kulturze, zintegrowanych działań artystycznych, także nauczyciele informatyki oraz wszyscy ci, którzy chcieliby wzbogacić warsztat pedagoga o działania animacyjne i związane z nowymi mediami (np., nauczyciele języka polskiego, historii);
 • animatorzy działający w innych środowiskach, np. w turystyce;
 • pracownicy mediów, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia związane z pedagogiką i postrzegać media w kontekście ich oddziaływań wychowawczych, zwłaszcza osoby przygotowujące ofertę dla dzieci i młodzieży;
 • pracownicy działów promocji instytucji państwowych i prywatnych;
 • pedagodzy społeczni.

 


Cel studiów: 

Celem studiów jest zarówno zaopatrzenie uczestników w praktyczne umiejętności, jak i skłonienie ich do intelektualnej refleksji, która te umiejętności pozwoli we właściwy sposób zaprząc do realizacji własnych celów. W centrum naszego zainteresowania plasuje się nie technologia jako taka, lecz człowiek – sprawca działań edukacyjnych, potrzebujący pomocy w tworzeniu własnego bycia w kulturze.

Podczas studiów słuchacze:

 • zdobędą wiedzę w zakresie specyfiki działania nowych mediów
 • poznają zastosowanie poszczególnych dziedzin sztuki w animacji kultury
 • poznają możliwości wykorzystania nowych mediów w projektach kulturalnych
 • dowiedzą się, jak łączyć działania animacyjne offline i online   
 • nauczą się dobierać właściwe formy pracy animacyjnej w zależności od właściwości grupy docelowej: wieku jej członków, zainteresowań, środowiska, z jakiego się wywodzą
 • dowiedzą się, jak zaplanować i przeprowadzić promocję zaplanowanych działań animacyjnych
 • zdobędą umiejętności pracy z grupą, integrowania jej, rozpoznawania i rozwiązywania wewnętrznych konfliktów, wyzwalania potencjału grupy
 • nauczą się skutecznie zachęcać do udziału potencjalnych uczestników działań animacyjnych, wykorzystując możliwości mediów
 • zdobędą umiejętności właściwego doboru i selekcji informacji z mediów
 • zdobędą umiejętności przeprowadzenia działań animacyjnych z wykorzystaniem fotografii, filmu, radia, muzyki, dramy, sztuk wizualnych

 


Program zajęć:

Wykłady:          

- Teoria mediów w aspekcie pedagogicznym

- Metodyka animacji kultury

- Edukacja estetyczna w nowych mediach

- Psychologia społeczna i socjologia grupy

- Własność intelektualna i prawo autorskie

- Upowszechnianie kultury z zastosowaniem nowych mediów

Ćwiczenia:
- Drama i teatr w animacji kultury

- Muzyka i ruch w animacji kultury

- Formy ekspresji plastycznej w animacji kultury

- Fotografia i film w animacji kultury

- Praca z dźwiękiem i muzyka w mediach

- Podstawy wiedzy na temat finansowania kultury
- Komunikacja wizualna w pedagogice

- Trening twórczości

- Trening pracy z grupą z elementami diagnostyki pedagogicznej

- Warsztat dziennikarski i język mediów

- Telewizja i wideo w promocji kultury

Inne:

- Seminarium projektu dyplomowego 

- projekt animacyjny z zastosowaniem nowych mediów

 


Rodzaj studiów podyplomowych:
doskonalące – umożliwiają nabycie specjalistycznych umiejętności i kompetencji

Wymagania wobec kandydatów:

absolwenci studiów licencjackich oraz magisterskich kierunków humanistycznych i społecznych

Czas trwania:

Studia trwają dwa semestry i obejmują 297 godzin zajęć (162 w I semestrze + 135 w II semestrze), w tym seminarium projektu dyplomowego. Większość zajęć ma charakter praktycznych ćwiczeń i warsztatów. Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym (zjazdy w określone soboty i niedziele)
 

Koszt uczestnictwa:

2800 zł / rok (1400 zł / semestr). Możliwe jest uiszczanie opłat semestralnie.

Zasady rekrutacji na studia:

 • złożenie przez kandydata do sekretariatu studiów następujących dokumentów:
 • podania o przyjęcie na studia
 • kwestionariusza osobowego słuchacza podyplomowego studium
 • odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczonej kopii dyplomu
 • 1 zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów:

 • Zaliczenie wszystkich zajęć przewidzianych programem
 • Złożenie pracy seminaryjnej
 • Uiszczenie opłat za studia

Organizator:

Katedra Edukacji Artystycznej Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego

Kierownik studiów:

dr Magdalena Sasin