Wydział Nauk o Wychowaniu

Specjalności KEA

 


Edukacja przez sztukę

(pedagogika, studia I stopnia (obu trybów) – od 4 semestru studiów,
studia II stopnia (obu trybów) – od 2 semestru studiów)
Specjalność prowadzona przez Katedrę Edukacji Artystycznej


Absolwent
Edukacji przez sztukę ma przygotowanie pedagogiczne w zakresie szeroko pojętej edukacji artystyczne i animacji kulturalnej. Jako pedagog sztuki może prowadzić:

·         zajęcia dydaktyczne w obszarze edukacji artystycznej na różnych szczeblach kształcenia
w realizacji przedmiotów: muzyka ,plastyka i wiedza o kulturze(od IV kl. szkoły podstawowej poprzez gimnazjum i liceum profilowane)

·         zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z elementami różnych form powszechnej działalności artystycznej

·         animacje działań kulturalnych na rzecz społeczności lokalnej

·         zintegrowane działania artystyczne z wykorzystaniem mediów tradycyjnych i interaktywnych

·         może prowadzić działalność w obsłudze festiwali, konkursów, imprez artystycznych dla dzieci i młodzieży

·         może prowadzić działalność w instytucjach kultury i mediach (TV i radio) dla dzieci i młodzieży na rzecz upowszechniania sztuki.

 

W ramach studiów słuchacze uzyskują wiedzę i umiejętności pedagogiczne, metodyczne oraz związane z powszechną edukacją estetyczną. Są to umiejętności: konstruktorskie, organizatorskie, komunikatywne, poznawcze, praktyczne, kierownicze, projektowania i planowania, pomocnicze (m.in. muzyczne, plastyczne, darmowe), percepcyjne i ekspresyjne w dziedzinie zintegrowanych form sztuki nowoczesnej.


Nasz podstawowy cykl kształcenia obejmuje przedmioty pedagogiczne, psychologiczne i metodologiczne. Cykl specjalnościowy – edukacja przez sztukę jest zorientowany na zintegrowane działania artystyczno-metodyczne obejmujące dźwięk, obraz, ruch,  światło oraz medialne środki przekazu artystycznego. Zatem nasi studenci uczestniczą między innymi w zajęciach warsztatowych: dramy, tańca ludowego i współczesnego, grafiki komputerowej, fotografii, form plastycznych, zasad muzyki, komputerowych programów muzycznych, komunikacji interpersonalnej, czy zintegrowanych działań artystycznych. Zajęcia artystyczno-metodyczne prowadzą m.in. pracownicy po Akademii Muzycznej, Akademii Sztuk Pięknych i Wyższej Szkoły Filmowej i Teatralnej.

Poza programem studiów proponujemy:

  •  warsztaty artystyczne dla studentów
  • pomoc w realizacji ciekawych inicjatyw artystycznych (projekty, wystawy, spektakle)
  •  uczestnictwo w różnych formach wolontariatu artystycznego


Po ukończeniu studiów I, a później II stopnia absolwenci mogą kontynuować dokształcanie na studiach podyplomowych zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy. I tak najczęściej wybierane są studia podyplomowe z edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, jeśli osoby są zainteresowane zatrudnieniem w charakterze wychowawcy (absolwenci bez tych studiów zatrudniani są na tym poziomie edukacji do prowadzenia zajęć artystycznych z dzieckiem).


Ukończenie studiów podyplomowych logopedycznych pozwala absolwentom na realizowanie zajęć specjalistycznych z logorytmiki. Ukończenie zaś studiów podyplomowych z zarządzania kultury ułatwia zatrudnienie w placówkach samorządowych i innych instytucjach terenowych, a także ułatwia prowadzenie własnych,  prywatnych ośrodków czy centrów edukacji artystycznej z wykorzystaniem dotacji środków unijnych. Mamy indywidualne przypadki kontynuowania dalszych studiów na Wydziale reżyserskim.