Wydział Nauk o Wychowaniu

Specjalności KPPiW


Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

pedagogika, studia I stopnia (obu trybów) – od 4 semestru studiów 


Pedagogika wieku dziecięcego

pedagogika, studia II stopnia (obu trybów) – od 2 semestru studiów 


Specjalności prowadzone przez Katedrę Pedagogiki Przedszkolne i Wczesnoszkolnej

 

Studia na kierunku Pedagogika w zakresie Edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego (I stopień) oraz Pedagogiki wieku dziecięcego (II stopień) przygotowują do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela przedszkola oraz nauczyciela klas I-III szkoły podstawowej. Absolwent uzyskuje przygotowanie w zakresie merytorycznym, psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym do pracy z małymi dziećmi. Kształcenie w toku studiów obejmuje wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne.

Zdobywana wiedza dotyczy przede wszystkim metodyki pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz młodszym szkolnym. Koncentruje się również wokół podstawowych teorii wychowania, uczenia się i nauczania, najważniejszych tradycyjnych i współczesnych nurtów i systemów pedagogicznych, struktury i funkcji systemu edukacji, celów, podstaw prawnych, organizacji i funkcjonowaniu instytucji oświatowych,  uczestników działalności edukacyjnej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach edukacyjnych.

W zakresie umiejętności absolwent potrafi analizować, interpretować i projektować strategie działań pedagogicznych z wykorzystaniem wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki, generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań, ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej oraz dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu. Ponadto posiada umiejętności w zakresie posługiwania się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności pedagogicznej.

Rozwijane kompetencje społeczne dotyczą głównie odpowiedzialnego przygotowywania się do swojej pracy, wrażliwości na problemy edukacyjne, gotowości do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne oraz zdolności do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie.