Wydział Nauk o Wychowaniu

Specjalności KPS


Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej

(pedagogika, studia I stopnia (obu trybów) – od 4 semestru studiów, 
studia II stopnia (obu trybów) – od 2 semestru studiów)

Specjalność prowadzona przez Katedrę Pedagogiki Społecznej


Katedra Pedagogiki Społecznej w ramach kierunku pedagogika, proponuje specjalność: pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej. Organizujemy studia na poziomie licencjackim oraz magisterskim. Pedagogów społecznych kształcimy najdłużej w Polsce (od 1945 roku), twórczo łącząc w organizacji i treści studiów bogactwo polskiej tradycji z rozwiązaniami stosowanymi przez znamienite ośrodki kształcenia w wybranych krajach na świecie.

Od lat podejmujemy starania umiędzynarodowienia naszych studiów. Promujemy wyjazdy zagraniczne naszych studentów na część studiów oraz ich udział w seminariach bądź szkołach letnich organizowanych przez zaprzyjaźnione z nami uniwersytety i wyższe szkoły zawodowe w różnych krajach Europy. Dbamy, by nasi studenci mogli uczestniczyć w zajęciach w językach obcych, prowadzonych dla studentów Programu Erasmus zarówno przez pracowników Katedry Pedagogiki Społecznej, jak i gości zagranicznych odwiedzających naszą Katedrę.

W ramach studiów licencjackich realizujemy oryginalny model kształcenia poprzez projektowanie socjalne. Polega on na opracowaniu i wdrażaniu przez zespoły studentów projektów socjalnych w wybranych instytucjach, czy środowisku otwartym. Na podstawie zrealizowanego projektu socjalnego studenci przygotowują pracę licencjacką. W naszym projekcie dydaktycznym kształcenie poprzez praktykę nabiera innego, bardziej realnego wymiaru, o czym świadczą filmy przygotowane przez studentów.

Ideą przewodnią studiów prowadzonych w Katedrze jest towarzyszenie studentom w pogłębianiu wiedzy, kompetencji i postaw, niezbędnych do refleksyjnego działania, zarówno w obszarze pracy instytucjonalnej, jak i pracy środowiskowej. W procesie kształcenia wyposażamy studentów w konkretne narzędzia pracy z wybranymi kategoriami osób (np. „trudna młodzież”, „dzieci ulicy”, ofiary handlu ludźmi, osoby starsze, emigranci etc.) czy metody przeciwdziałania kluczowym problemom społecznym w wykorzystaniem mediacji (np. ubóstwo, alkoholizm, przemoc w rodzinie, przemoc rówieśnicza, przestępczość nieletnich, bezdomność, etc.). Jednak najważniejsza w naszym kształceniu jest dbałość o przekaz wiedzy interdyscyplinarnej oraz szacunek do własnej wiedzy i doświadczeń studentów.

Dzięki temu nasi absolwenci są przygotowani do kompleksowej diagnozy uwarunkowań rozwoju człowieka, ze szczególnym akcentem na rozpoznanie rozwojowych barier oraz indywidualnych i środowiskowych sił w nim samym i jego otoczeniu.  Ten oryginalny społeczno-pedagogiczny punkt widzenia na pomoc ludziom w rozwiązywaniu ich problemów, którym się dzielimy w kształceniu od ponad 70. lat, opiera się na poszukiwaniu zasobów i potencjałów rozwoju ludzi i ich środowisk życia, a nie ogranicza się tylko do identyfikowania braków. Na studia magisterskie zapraszamy zarówno absolwentów naszych studiów licencjackich z pedagogiki społecznej, jak i absolwentów innych specjalności pedagogicznych, czy innych kierunków studiów licencjackich.

Absolwenci studiów licencjackich z pedagogiki społecznej w naszej Katedrze, oprócz pogłębiania wiedzy z zakresu psychologii, socjologii, polityki społecznej i różnych subdyscyplin pedagogicznych, mogą pogłębić refleksję nad ich doświadczeniem praktycznym zdobytym uprzednio w przebiegu projektowania socjalnego, a przede wszystkim zrozumieć bogactwo jego związków z innymi obszarami działania, w których mogą poszukiwać pracy z dyplomem naszej specjalności. 

W kształceniu absolwentów studiów licencjackich innych specjalności pedagogicznych czy innych kierunków studiów, koncentrujemy się na integracji ich dotychczasowych doświadczeń życiowych i praktycznych ze społeczno-pedagogicznym punktem widzenia. Bogatsi o niego mogą efektywnie pracować zarówno w zawodach zwyczajowo wykonywanych przez naszych absolwentów, jak i w tych, do których uprawnienia pozyskali w efekcie studiów licencjackich. 

Absolwenci naszych studiów licencjackich i/czy magisterskich podejmują pracę w różnych zawodach w obszarze edukacji, opieki, pomocy społecznej, sądownictwa, administracji lokalnej, zdrowia, kultury i turystyki.


Nasi absolwenci pracują  jako:

 • wychowawcy i pedagodzy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, np. domach małego dziecka, domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, ośrodkach preadopcyjnych, etc;
 • opiekunowie w żłobkach;
 • pedagodzy szkolni, wychowawcy świetlicowi w szkołach;
 • wychowawcy w bursach, internatach, szkolnych schroniskach młodzieżowych;
 • pedagodzy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, etc;
 • wychowawcy w świetlicach środowiskowych, terapeutycznych;
 • streetworkerzy, pedagodzy ulicy, animatorzy środowiskowi pracujący na ulicach, w sąsiedztwach, osiedlach, etc.;
 • asystenci rodziny, koordynatorzy pieczy zastępczej, asystenci osoby starszej w ośrodkach pomocy społecznej;
 • opiekunowie w domach pomocy społecznej dla osób starszych;
 • pracownicy lokalnej administracji (np. specjaliści od funduszy europejskich, lokalnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, etc.);
 • zawodowi i społeczni kuratorzy sądowi;
 • pedagodzy w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych pracujących dla sądów;
 • pracownicy różnych szczebli policji i straży miejskiej;
 • animatorzy czasu wolnego pracujący w hotelach, SPA i dla biur podróży, etc.

 


Wielu naszych absolwentów pracuje na rzecz sektora organizacji pozarządowych (NGO) - fundacji i stowarzyszeń bądź sami takie organizacje tworzą miejsca pracy dla siebie i innych w obszarach:

 • edukacji i opieki: prywatne żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, hostele młodzieżowe prowadzone przez organizacje społeczne, etc.;
 • reintegracji społecznej: np. spółdzielni socjalnych.

Inni wybierają opcję samozatrudnienia otwierając:

 

 • rodzinne domy dziecka, zawodowe rodziny zastępcze, w tym: specjalistyczne, pełniące funkcję pogotowia rodzinnego;
 • firmy usług opiekuńczych: np. w roli niani czy opiekuna osoby starszej.

 

Zapraszamy do studiowania pedagogiki społecznej!
NAPRAWDĘ WARTO!!!

Opinie naszych absolwentów i ich pracodawców, filmy dokumentujące realizowane projekty socjalnej wkrótce na stronie internetowej Wydziału: wnow.uni.lodz.pl