Wydział Nauk o Wychowaniu

Specjalności KBE


Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej

pedagogika, studia I stopnia (obu trybów) – od 4 semestru studiów, 
studia II stopnia (obu trybów) – od 2 semestru studiów)

Specjalność prowadzona przez Katedrę Badań Edukacyjnych


Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej to studia pedagogiczne na specjalności, która na bazie wiedzy humanistycznej i społecznej przygotowuje do pracy opiekuna i wychowawcy w placówkach opieki częściowej i całkowitej (dom dziecka, internat), w placówkach szkolnych i oświatowych (szkoły, świetlice środowiskowe, zespoły zajęć pozalekcyjnych) w placówkach o charakterze pomocowym (stowarzyszenia, fundacje).

Istotnym walorem studiów na naszej specjalności jest fakt, iż treści programowe zawarte w każdym bloku zajęć służą przekazywaniu wiedzy, a także kształtowaniu kluczowych w pracy pedagoga, doradcy czy asystenta rodziny kompetencji i umiejętności społecznych Kształtowane są one przez doświadczonych wykładowców w toku zajęć konwersatoryjnych, ćwiczeniowych oraz warsztatowych.

W ich toku student:

  • jest przygotowywany do diagnozowania i analizy problemów występujących w szeroko pojętym środowisku wychowawczym;
  • uczy się formułować istotne problemy występujące w tych środowiskach i szukać dla nich najbardziej adekwatnych rozwiązań;
  • uczy się badać uwarunkowania procesów społecznych zachodzących w instytucjach wsparcia, opieki i pomocy a także we wspomnianych środowiskach.


Zajęcia specjalnościowe realizowane od III semestru pozwalają:

  • kształtować  samoświadomość w działaniach pedagogicznych;
  • rozwijają umiejętności interpersonalne niezbędne w pracy terapeutycznej;
  • uczą pokonywania barier komunikacyjnych;
  • wspierają kształtowanie postaw ważnych w kontakcie z każdym człowiekiem, nie tylko uczniem, czy podopiecznym.


Równie istotnymi walorami są możliwości:  

  • zdobywania umiejętności w pracy z osobami o specyficznych trudnościach w nauce (dysleksja, dysortografia, dysgrafia);
  • zdobywania umiejętności wspierania rozwoju dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej i rozwoju psychomotorycznego.


Kontynuacja studiów możliwa jest na wiele sposobów: w toku dwuletnich studiów uzupełniających, magisterskich, studiów podyplomowych prowadzących do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty, specjalistycznych kursów pozwalających udoskonalić nabyte umiejętności związane z poznanymi metodami pracy terapeutycznej.