Wydział Nauk o Wychowaniu

Specjalności PPS


Pedagogika resocjalizacyjna

(pedagogika, studia I stopnia (obu trybów) – od 4 semestru studiów, 
studia II stopnia (obu trybów) – od 2 semestru studiów)

Specjalność prowadzona przez 
Pracownię Pedagogiki Specjalnej


Specjalność pedagogika resocjalizacyjna umożliwia zdobycie kompetencji oraz umiejętności niezbędnych do pracy z dziećmi i młodzieżą, która określana bywa przez otoczenie jako „szczególnie trudna” oraz osobami dorosłymi, które łamią normy obyczajowe i prawne. W ramach studiów licencjackich problemy resocjalizacji młodzieży zdemoralizowanej i przestępców są przez nas poszerzane o zagadnienia pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i uzależnionymi. Wiele uwagi poświęcamy metodzie społeczności terapeutycznej w pracy z osobami uzależnionymi oraz organizowaniu grup psychokorekcyjnych dla młodzieży zagrożonej demoralizacją i z zaburzonym zachowaniem (socjoterapia). Studia magisterskie umożliwiają pogłębienie wiedzy teoretycznej z zakresu resocjalizacji oraz poszerzenie warsztatu pracy wychowawczej z osobami nieprzystosowanymi społecznie i z problemem przestępczości.    

W trakcie studiów obszary tzw. tradycyjnej pedagogiki resocjalizacyjnej uzupełniane są i poszerzane o najnowsze perspektywy naukowe i zalecenia metodyczne do pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie. Dużą wagę przykładamy do problemów, z jakimi borykają się osoby opuszczające instytucje wychowawcze, zakłady poprawcze i więzienia. Zagadnieniom readaptacji społecznej i zapobieganiu negatywnym konsekwencjom izolacji społecznej przypisujemy szczególne miejsce w pracy współczesnego pedagoga resocjalizacyjnego. Absolwent pedagogiki resocjalizacyjnej wyposażony jest w warsztat twórczej resocjalizacji, a szczególną uwagę skupia na problemach stygmatyzacji (przyczynach i konsekwencjach) oraz lokuje działania pedagoga resocjalizacyjnego w obszarach nastawionych na przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego osób z rozmaitych przyczyn defaworyzowanych społecznie.

Przy Pracowni Pedagogiki Specjalnej działa Naukowe Koło Resocjalizacji, które skupia Studentów zainteresowanych poszerzaniem wiedzy oraz urzeczywistnianiem swoich zainteresowań w ramach licznych projektów realizowanych na terenie instytucji wychowawczych i jednostek penitencjarnych. Od lat współpracujemy z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Łodzi, z instytucjami resocjalizacyjnymi dla młodzieży oraz organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problemami profilaktyki i readaptacji społecznej.

Program kształcenia obejmuje swoim zakresem wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy z zastosowaniem różnorodnych form oddziaływań resocjalizacyjnych (w instytucjach wychowawczych i penitencjarnych oraz w środowisku otwartym). Studia dają więc kwalifikacje do podjęcia pracy w charakterze np. wychowawców w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, wychowawczych czy zakładach poprawczych oraz zdecydowanie zwiększają szanse w staraniach o przyjęcie w szeregi funkcjonariuszy Służby Więziennej czy pracowników sądów (kuratorów). Pedagogika resocjalizacyjna adresowana jest również do osób, które wiążą swoja przyszłość zawodową z pracą w policji czy straży miejskiej. Nasi Absolwenci pracują również w organizacjach pozarządowych działających w prawno-społecznym systemie zapobiegania demoralizacji i przestępczości.