Wydział Nauk o Wychowaniu

Synergia procesów rewitalizacji społecznej

 

Organizator procesów
Studia podyplomowe Organizator procesów rewitalizacji skierowane są do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, sektora organizacji pozarządowych zajmujących się rewitalizacją, pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, realizujących działania w zakresie aktywnej integracji oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką zarządzania procesami rewitalizacji (projektantów, architektów, inżynierów gospodarki przestrzennej, budownictwa, absolwentów kierunków zarządzanie, zarządzanie nieruchomościami, itp.). pragnących zdobyć specjalistyczną wiedzę oraz szeroki zakres umiejętności i kompetencji umożliwiających inicjowanie i wspieranie w obszarach zdegradowanych przestrzennie i społecznie przedsięwzięć służących poprawie jakości środowiska społecznego. Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Łódzkiego:, Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Nauk o Wychowaniu.

Zgłoszenia można składać osobiście w sekretariacie bądź listem poleconym na wymieniony adres do 30.11.2015

Kandydaci:
Absolwenci wyższych studiów co najmniej pierwszego stopnia.

Czas trwania:
2 semestry- zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym (soboty, niedziele) co dwa tygodnie.

Ilość miejsc: 25
Koszty uczestnictwa: 3 500 zł
Kierownik studiów: dr Katarzyna Perlińska
Osoba/y kontaktowa: mgr Małgorzata Oklińska

Dane teleadresowe:
Adres: 91-408 Łódź, ul. Pomorska 46/48 (pokój nr 108, budynek B)
Telefon: 42 665 50 65
Fax: 42 665 52 73
Email: rewitalizacja@uni.lodz.pl
WWW: rewitalizacja.uni.lodz.pl  

Inne informacje:
Podstawą rekrutacji będzie złożenie dokumentów, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy,
  • odpis albo poświadczona przez UŁ kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • 1 fotografia o rozmiarach 3,5 x 4,5cm,

Animator projektów

Studia podyplomowe Animator projektów społecznych w procesie rewitalizacji skierowane są do pracowników administracji samorządów lokalnych i regionalnych, organizacji pozarządowych zajmujących się rewitalizacją miast, pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, realizujących działania w zakresie aktywnej integracji, jak również do wszystkich osób zainteresowanych podjęciem pracy na stanowisku animatora kultury, pragnących zdobyć specjalistyczną wiedzę oraz szeroki zakres umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiających inicjowanie i realizację działań społeczno- kulturalnych na rzecz pobudzania aktywności jednostek i grup w danej społeczności lokalnej poprzez wykorzystanie różnorodnych form i metod pracy środowiskowej, animacyjnej i edukacyjnej. Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Łódzkiego: Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Nauk o Wychowaniu,

Zgłoszenia można składać osobiście w sekretariacie bądź listem poleconym na wymieniony adres do 30.11.2015

Kandydaci: Absolwenci wyższych studiów co najmniej pierwszego stopnia.

Czas trwania: 2 semestry- zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym (soboty, niedziele) co dwa tygodnie.

Ilość miejsc: 25
Koszty uczestnictwa: 2900 zł
Kierownik studiów: dr Katarzyna Perlińska
Osoba/y kontaktowa: mgr Małgorzata Oklińska

Dane teleadresowe:
Adres: 91-408 Łódź, ul. Pomorska 46/48 (pokój nr 108, budynek B)
Telefon: 42 665 50 65
Fax: 42 665 52 73
Email: rewitalizacja@uni.lodz.pl
WWW: rewitalizacja.uni.lodz.pl

Inne informacje:
Podstawą rekrutacji będzie złożenie dokumentów, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:
• kwestionariusz osobowy,
• odpis albo poświadczona przez UŁ kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
• 1 fotografia o rozmiarach 3,5 x 4,5cm,