Wydział Nauk o Wychowaniu

Nasze specjalności KBE

NASZA SPECJALNOŚĆ:


PEDAGOGIKA W ZAKRESIE OPIEKI I TERAPII PEDAGOGICZNEJ

Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej to studia pedagogiczne na specjalności, która na bazie wiedzy humanistycznej i społecznej przygotowuje do:

  • pracy opiekuna i wychowawcy w placówkach opieki częściowej i całkowitej (dom dziecka, internat), w placówkach szkolnych i oświatowych (szkoły, świetlice środowiskowe, zespoły zajęć pozalekcyjnych) w placówkach o charakterze pomocowym ( stowarzyszenia, fundacje )

Istotnym walorem studiów na naszej specjalności jest fakt, iż treści programowe zawarte w każdym bloku zajęć służą przekazywaniu wiedzy, a także kształtowaniu kluczowych w pracy pedagoga, doradcy czy  asystenta rodziny kompetencji i umiejętności społecznych Kształtowane są one przez doświadczonych wykładowców w toku zajęć konwersatoryjnych, ćwiczeniowych oraz warsztatowych.
W ich toku student :

  • jest przygotowywany do diagnozowania i analizy problemów występujących w szeroko pojętym środowisku wychowawczym
  • uczy się formułować istotne problemy występujące w tych środowiskach i szukać dla nich najbardziej adekwatnych rozwiązań
  • uczy się badać uwarunkowania procesów społecznych zachodzących w instytucjach wsparcia, opieki i pomocy, a także we wspomnianych środowiskach.

Zajęcia specjalnościowe realizowane od III semestru pozwalają:

  • kształtować  samoświadomość w działaniach pedagogicznych
  • rozwijają umiejętności interpersonalne niezbędne w pracy terapeutycznej
  • uczą pokonywania barier komunikacyjnych
  • wspierają kształtowanie postaw ważnych w kontakcie z każdym człowiekiem, nie tylko uczniem, czy podopiecznym.

Równie istotnymi walorami są  możliwości:

  • zdobywania umiejętności w pracy z osobami o specyficznych trudnościach w nauce (dysleksja, dysortografia, dysgrafia)
  • zdobywania umiejętności wspierania rozwoju dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej i rozwoju psychomotorycznego.

Kontynuacja studiów możliwa jest na wiele sposobów: w toku dwuletnich studiów uzupełniających, magisterskich, studiów podyplomowych prowadzących do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty, specjalistycznych kursów pozwalających udoskonalić nabyte umiejętności związane z poznanymi metodami pracy terapeutycznej.