Wydział Nauk o Wychowaniu

Projekty realizowane


Projekt Well School Tech (N. 2016-1-LT01-KA201-023171)

Na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego w październiku 2016r. rozpoczęto realizację 2-letniego międzynarodowego projektu edukacyjnego pt. Well School Tech. Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa strategicznego programu Erasmus +.

więcej - http://psych.uni.lodz.pl/aktualnosci/


Projekt Hey! Teachers, don`t leave the kids alone

Projekt edukacyjny pt. Hey! Teachers, don`t leave the kids alone (akronim HEY!) realizowany jest w ramach partnerstwa strategicznego programu Erasmus +. Zasadniczą ideę projektu stanowi edukacja włączająca jako odpowiedź na przemiany społeczne. Szczególnie dotyczy metod stosowanych przez nauczycieli szkół podstawowych w odniesieniu do głównych trendów przemian społecznych. Wspomniane trendy obejmują: zmiany w strukturze rodziny, ewolucja w zakresie stylu życia i edukacji, zróżnicowanie kontekstu kulturowego, zwiększenie różnic pomiędzy biednymi i bogatymi, a także kryzys klasy średniej oraz nowe podejście do edukacji i nierównego do niej dostępu.

Celem projektu jest zorganizowanie szkolenia, które pozwoli nauczycielom angażować się bezpośrednio w sytuację każdego ucznia i jego rodziny, a przez to włączyć tę relację w sieć wymiany i społecznej spójności, a tym samym zapobiec ryzyku wykluczenia oraz osamotnienia w środowisku szkolnym. Ważnym jest wyposażenie zarówno uczniów, jak i nauczycieli w praktyczne umiejętności pozwalające na radzenie sobie z codziennymi zmianami w sposób skuteczny oraz zwiększający spójność w ramach społeczności, a także sprzyjający wzrostowi dobrostanu społecznego. Zespół z Instytutu Psychologii (tworzony przez osoby z Zakładu Psychologii Społecznej i Badań nad Rodziną oraz z Zakładu Psychologii Rozwoju Człowieka) jest odpowiedzialny za realizację następujących zadań:

 • badanie i analiza potrzeb nauczycieli, uczniów i ich rodzin
 • opracowanie wyników analizy potrzeb
 • realizacja seminarium naukowego
 • aktywne upowszechnianie wyników w trakcie całego okresu trwania projektu
 • udział we wszystkich innych działaniach projektu

Czas trwania projektu: 01.10.2016 -30.09.2018

Konsorcjum (partnerzy):

 • I.E.E.R.F.O.P ONLUS, IT- (Koordynator)
 • Vilniaus Kolegija, LT
 • University of Bolonia – IT
 • Razvojno izobrazevalni center Novo Mesto, SL
 • 26th PRIMARY SCHOOL PANAYIAS TRICHEROUSA, CY
 • Uniwersytet Łódzki - PL

Bliższych informacji udzielają:

dr Katarzyna Walęcka-Matyja, WNOW
kwalecka@uni.lodz.pl

mgr Paulina Szymańska, WNOW
paulina.szymanska@uni.lodz.pl

Marta Chruściel, Centrum Nauki UŁ
marta.chrusciel@uni.lodz.pl


PROJEKT ICT GUIDES (TIDES)

ICT Guides” (akronim TIDES) to projekt realizowany w ramach partnerstwa strategicznego akcji 2 programu Erasmus+. Partnerzy projektu TIDES to, oprócz Uniwersytetu Łódzkiego, urzędy miejskie wielkich europejskich metropolii: Goeteborga, Berlina, Madrytu i Sheffield, w których od lat notuje się wysoki odsetek osób, w szczególności imigrantów, zagrożonych przedwczesnym kończeniem edukacji szkolnej, a w konsekwencji zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz seniorów, narażonych na samotność i marginalizację społeczną ze względu na wiek. Ideą projektu jest opracowanie przez uczniów-imigrantów w wieku 12-16 lat kursu obsługi urządzeń mobilnych dla osób starszych (65+), następnie jego przeprowadzenie oraz ewaluacja. Pomysł bazuje na idei empowerment  i procesie międzypokoleniowego uczenia się.

 

Zespół z Katedry Teorii Wychowania (Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki) odpowiedzialny będzie za badania nad efektywnym zastosowaniem ICT w międzypokoleniowym uczeniu się celem ograniczenia odsetka osób przedwcześnie kończących edukację szkolną. Badaniami jakościowymi i ilościowymi objęci zostaną imigranci i seniorzy, łącznie 320 osób z Goeteborga, Berlina, Madrytu i Sheffield. Pozostali partnerzy, reprezentujący miasta wspomniane powyżej, będą odpowiedzialni za opracowanie i pilotaż kursów. W tym celu organizacje te zaangażują w projekt osoby młode jak i starsze. 

Program: Program Erasmus+

Czas trwania: 07.12.2015 - 31.08.2018

Instytucja koordynująca: SDFUTB – Sektor utbildning, SDF Västra Hisingen Göteborgs stad (Szwecja)

Konsorcjum (partnerzy):

 • Sheffield City Council (Wielka Brytania)
 • University of Lodz (Polska)
 • DGI-CM – Dirección General De Inmigración, Comunidad De Madrid (Hiszpania)
 • SBJWB – Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft Berlin, (Niemcy)

Bliższych informacji udzielają:

dr Joanna Leek
Wydział Nauk o Wychowaniu
joanna.leek@uni.lodz.pl

Marcin Rojek
Wydział Nauk o Wychowaniu
marcinrojek@uni.lodz.pl

Karolina Tomczyk
Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych
karolina.tomczyk@uni.lodz.pl

 


Projekt Future Youth School Forum (FYS-Forums)

Na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego we wrześniu 2015 r. rozpoczęto realizację 3-letniego międzynarodowego projektu edukacyjnego pt. Future Youth School Forum (FYS-Forums). Jego nadrzędnym celem jest stworzenie modelu współpracy szkół, promującego ideę partycypacji młodzieży na arenie lokalnej i globalnej.  Fora, za pośrednictwem których założony cel będzie osiągany, mają  przyczyniać  się do rozwijania zaangażowania uczniów w sprawy szkoły i globalne problemy współczesnego świata, jak i wspierać  współpracę młodzieży w ośrodkach edukacyjnych w kraju i za granicą. 

Uniwersytet Łódzki, jako partner w projekcie, będzie odpowiedzialny za analizę potrzeb edukacyjnych w wybranych krajach Unii Europejskiej, tj. w Wielkiej Brytanii, na Litwie, Cyprze i  we Włoszech, w zakresie partycypacji młodzieży w sprawy globalne współczesnego świata, partycypacji i przywództwa młodzieży oraz zaangażowania nauczycieli i uczniów w działania na rzecz społeczeństwa globalnego. Ponadto zadaniem UŁ jest  opracowanie strategii monitorowania i ewaluacji  jakości projektu.

Konsorcjum (partnerzy)

 • Oxfam UK – Wielka Brytania (Koordynator),
 • Oxfam IT – Włochy
 • Centre for the Advancement of Research & Development in Educational Technology (CARDET) – Cypr
 • Jaunimo Karjeros Centras (JKC) – Litwa
 • Uniwersytet Łódzki – Polska
 • Strona projektu: www.fys-forums.eu/pl/

Bliższych informacji udzielają:

dr Anna Jarkiewicz, WNoW, anna_jarkiewicz@poczta.onet.pl
dr Joanna Leek, WNoW, joanna.leek@uni.lodz.pl


Projekt edukacyjny w Wydziale Nauk o Wychowaniu

Jesienią 2013 roku pracownicy  Katedry Pedagogiki Społecznej oraz Instytutu Psychologii   Uniwersytetu Łódzkiego przystąpili do udziału w międzynarodowym projekcie edukacyjnym FALEFOS - Family Learning in Foster Families, który realizowany jest, w ramach Lifelong Learning Programme – Grundtvig , przez 7 partnerów z krajów europejskich. Uniwersytet Łódzki jest jednym z partnerów projektu – organizacji pozarządowych i uczelni wyższych.

Projekt FALEFOS skupia uwagę na  okresie życia dziecka gdy przebywa ono w rodzinie zastępczej oraz przejawach współpracy dorosłych na rzecz jego relacji z rodziną biologiczną. W ramach dwuletniego projektu realizowane są działania mające na celu rozpoznanie sposobów realizowania, barier oraz oczekiwań dotyczących współpracy pomiędzy rodzicami zastępczymi, biologicznymi i pracownikami socjalnymi, jak też opracowanie materiałów szkoleniowych w postaci warsztatów i podręcznika dla osób zaangażowanych w sprawy rodzicielstwa zastępczego. W lipcu 2014 zakończony został pierwszy etap projektu. Jego celem  było rozpoznanie  problematyki związanej z inicjowaniem i warunkami dokonywania się współpracy pomiędzy wskazanymi kategoriami osób.

Raport, przygotowany jako podsumowanie pierwszego etapu projektu, pokazuje trudności oraz potencjał rodziców i pracowników we współpracy na rzecz dziecka. Jego analiza pozwoli nam podejmować namysł nad możliwościami ich  wspierania, tak by dziecko przebywając w  zastępczym środowisku życia  mogło usprawniać  relacje z rodziną naturalną. 


Zakład Dydaktyki i Kształcenia Nauczycieli realizuje międzynarodowy projekt EARLY SCHOOL-LEAVING & SECOND-CHANCE EDUCATION,  ESSE

Głównym celem projektu jest zbadanie i wypromowanie przykładów dobrej praktyki w zakresie zapobiegania porzucaniu nauki przez uczniów oraz kompensacji potrzeb osób zagrożonych przedwczesnym porzuceniem obowiązku nauki, jak i tych, którzy taki obowiązek już zaniechali. W ramach projektu zostaną przeprowadzone badania obejmujące wszystkie kraje Unii Europejskiej.

Badania pozwolą wybrać 24 wiodących programów wsparcia. Na ich podstawie zostanie stworzona baza narzędzi do wykorzystania przez nauczycieli i kadrę zarządzającą oświaty. Baza ta pozwoli na wspieranie działań zapobiegających odpadowi szkolnemu i służących stwarzaniu warunków dla edukacji drugiej szansy.

Informacje o projekcie

Newsletter 1

Newsletter 2


Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej realizuje projekt (2010-2012) LIVES IN CHANGING - A MULTICULTURAL APPROACH OF INITIAL EXPECTATIONS (THE BEFORE), LEARNING PROCESS (THE DURING) AND THE FINAL OUTCOMES (THE AFTER)

Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu ?Uczenie się przez całe życie ? Grundtvig Partnership? - więcej


Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej oraz Międzynarodowe Biuro Programów Edukacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego realizują projekt (2010-2012) QUALIFICATION OF SENIORS COMING FROM RESTRUCTURING SECTORS FOR THE INTERGENERATIONAL KNOWLEDGE TRANSFER

Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Grundtvig Multilateral projects - więcej