Wydział Nauk o Wychowaniu

Projekty ukończone


Projekt pt. "PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty? realizowany jest przez Pracownię Pedagogiki Specjalnej Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1.

Głównym celem projektu jest podwyższenie jakości kształcenia w szkołach przez realizację programu rozwojowego w oparciu o adaptację niemieckiego systemu pracy z uczniami niedostosowanymi społecznie. Schematy realizacji działań edukacyjnych, opiekuńczo ? wychowawczych, resocjalizacyjnych wykorzystywane przez partnera zagranicznego Stuttgarter Jugendhaus gGmbH  bazują m.in. na założeniach neoolimpizmu (idea oparta na 2 kanonach humanizmu europejskiego, idei pokoju, uczciwej walki w postaci zasady fair play, gdzie wychowanie przez sport jako narzędzie oddziaływania wychowawczego jest fundamentem aksjonormatywnego modelu demokratycznego pracy z uczniem. W modelu upowszechnia się równość szans, regulacje prawne zachowań, nadaje się rangę rywalizacji akcentując potrzebę kooperacji, odpowiedzialności za siebie i innych) i pedagogiki konfrontacyjnej (system wdrażania wychowanka do odpowiedzialności i do demokracji w oparciu o konfrontacyjne metody pracy pedagoga, promowanie demokratycznego stylu kierowania w pracy z uczniem).

strona projektu

Okres realizacji projektu: od 01.01.2014 r. do 30.06.2015 r.


Projekt pt. ?Kreator zdrowia i aktywności fizycznej. Krótkie formy doskonalenia nauczycieli szkół podstawowych? realizowany jest przez Pracownię Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.4.

Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Realizowane w ramach projektu kursy doskonalące/szkolenia mają charakter nieodpłatny. Projekt skierowany jest do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III) oraz nauczycieli wychowania fizycznego (klasy IV-VI) szkół podstawowych województwa łódzkiego. Okres realizacji projektu: od 01.11.2013 r. do 31.04.2015 r.

strona projektu



 

 



Wydział Nauk o Wychowaniu i Międzynarodowe Biuro Programów Edukacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego realizują projekt (2010-2012) EL4VET - TEACHERS FIRST: USING EMOTIONAL LITERACY TO IMPROVE VET TEACHING IN THE 21ST CENTURY

Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu ?Uczenie się przez całe życie. Leonardo da Vinci?

Instytucja koordynująca: 

City of Wolverhampton College, Applied Centre for Emotional Literacy, Leadership and Research, Wielka Brytania

Instytucje partnerskie: 

ATHENA, Czechy
BALKANPlan, Bułgaria
CONSTANTi, Cypr
ISQ, Portugalia
Paragon, Malta
Uniwersytet Łódzki, Polska

Zespół projektu UŁ

mgr Marcin Podogrocki ? kierownik projektu ds. administracyjno-finansowych
Prof. nadzw. dr hab. Joanna Michalak ? kierownik projektu ds. merytorycznych
mgr Aleksandra Pietras ? koordynator finansowy

Zespół merytoryczny:

Prof. nadzw. dr hab. Joanna Michalak
dr Renata Góralska
mgr Monika Chmielecka

Informacja o projekcie

Ulotka projektu

Newsletter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Rezultaty projektu (1)

Rezultaty projektu (2)


W stronę edukacji emocjonalnej

prof. nadzw. dr hab. Joanna Michalak

dr Renata Góralska, 

Uniwersytet Łódzki


Instytut Psychologii Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ uczestniczy w projekcie LINK - Career Services for Better Jobs, realizowanym w ramach programu Uczenie się przez całe życie, Leonardo da Vinci Transfer Innowacji 2010. Czas trwania projektu: 01.01.2011- 31.12.2012. - więcej 



 Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego - projekt ADULTS MENTORING - więcej informacji