Wydział Nauk o Wychowaniu

Komunikaty


Kalendarz akademicki


STYPENDIUM MINISTRA 2017/2018


Wniosek o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów należy składać w dziekanacie POK. 14 w terminie do 18 września 2017 roku.
Wnioski należy składać w trzech egzemplarzach.


O przyznanie stypendium ministra może ubiegać się student nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek stanowi student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.
Stypendium na rok akademicki 2017/2018 może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i uzyskał wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów:
•    wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami lub
•    wybitne osiągnięcia w sporcie.


Szczegółowe informacje oraz wniosek do pobrania na stronie
 www.nauka.gov.pl 
Dla studentów i uczelni > studia: dla studentów i doktorantów


Formularz wniosku Stypendium Ministra - do pobrania

Wskazówki dotyczące wypełniania wniosków studentów


Wniosek o przyznanie stypendium studentowi

 


 

Studenci ostatniego roku studiów zobowiązani są do zaliczenia ostatniego semestru i złożenia pracy dyplomowej w Dziekanacie nie później niż do dnia 30 września 2017 r.

 


 

Szczegółowe zasady przebiegu letniej sesji egzaminacyjnej na Wydziale Nauk o Wychowaniu.

 


 PROGRAM  VII  JUWENALIÓW  SPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

 

program


 

Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do Komunikatu Rektora UŁ z dnia 4.05.2017 r. dotyczącego dnia rektorskiego informuję, że dotyczy on tylko studentów studiów stacjonarnych. Zajęcia dla studentów studiów niestacjonarnych odbywają się zgodnie z planem.
prof. nadzw. dr hab. Danuta Urbaniak-Zając
Dziekan WNoW UŁ

KOMUNIKAT REKTORA UŁ z dnia 4.05.2017r. w sprawie dnia rektorskiego
W dniu 19 maja 2017r. zarządzam dzień rektorski, wolny od zajęć dydaktycznych dla   studentów i pracowników   naukowych   we   wszystkich podstawowych jednostkach organizacyjnych UŁ. Komunikat wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor Uniwersytetu Łódzkiego
Prof. dr hab. Antoni Różalski


Szanowni Państwo, Drodzy Studenci,

Uniwersytet Łódzki uruchamia program Studenckich Grantów Badawczych.

Każdy student może przejść szkolenie z zakresu przygotowywania i rozliczania wniosków o środki na realizację projektów naukowych oraz otrzymać finansowanie na swoje pomysły badawcze.

Jeżeli chcesz nauczyć się aplikowania o środki na działalność naukową oraz otrzymać do 3.500 PLN na realizację swoich badań, wyjazdów naukowych, udziału w konferencjach, publikacji artykułu czy książki lub wykonanie pracy licencjackiej czy magisterskiej, zapisz się na bezpłatne szkolenie, a następnie złóż wniosek o finansowanie.

W załączeniu list Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Łódzkiego oraz grafika informująca o procedurze aplikowania o Studencki Grant Badawczy.

Więcej informacji na: studenckiegranty.uni.lodz.pl

List Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Łódzkiego - dostępny TUTAJ.

Grafika informująca o procedurze aplikowania - dostępna TUTAJ.

 


>> Szkolenie z zakresu prawa autorskiego <<

Informujemy, iż w zarządzeniu numer 68 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 6.04.2016 roku w sprawie: zapewnienia jakości prac pisemnych w zakresie procedury antyplagiatowej i ich archiwizacji w Uniwersytecie Łódzkim został przewidziany obowiązek zaliczenia przez studentów szkolenia z zakresu prawa autorskiego. Zgodnie z §1 ust. 4 tego zarządzenia: Programy kształcenia wszystkich kierunków studiów obejmują efekty kształcenia z zakresu przestrzegania prawa autorskiego. Programy kształcenia zakładają realizację szkolenia dla studentów z zakresu prawa autorskiego zakończonego obowiązkowym zaliczeniem – zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat UŁ. Warunkiem zaliczenia I semestru/I roku studiów jest uzyskanie zaliczenia szkolenia.

Z uwagi na zakończenie prac technicznych nad tym szkoleniem w trakcie sesji egzaminacyjnej termin zaliczenia przez studentów szkolenia został przesunięty mocą Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego numer 60 z dnia 2.02.2017 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 68 Rektora UŁ z dnia 6.04.2016 r. w sprawie zapewniania jakości prac pisemnych w zakresie procedury antyplagiatowej i ich archiwizacji w Uniwersytecie Łódzkim do końca bieżącego roku akademickiego. Szkolenie to prowadzone jest na platformie Moodle analogicznie do szkolenia BHP.

Tym osobom, które jeszcze tego nie uczyniły uprzejmie przypominam o możliwości ubezpieczenia się w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie NNW), na warunkach specjalnie wynegocjowanych dla studentów, doktorantów i pracowników naszej uczelni. Obecnie ubezpieczyć się można wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej www.nnw-studentow.pl , na której znajdziecie Państwo wszystkie informacje na temat tego ubezpieczenia. Opłacenie składki do dnia 15 grudnia 2016r. zapewnia ochronę za cały rok akademicki 2016/2017; jeżeli natomiast wpłata zostanie dokonana po tym terminie, ubezpieczenie obowiązuje od daty wpływu składki na konto NAU Broker do dnia 30.09.2017 r. 

Zarządzenie numer 68 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 6.04.2016

Zarządzenie numer 60 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 2.02.2017


Ogłoszenie dla studentów dotyczące testów językowych w roku akademickim 2016-2017


Informacja o testach językowych


Procedura dot. zwolnienia z lektoratu i/lub egzaminu oraz weryfikacji umiejętności posługiwania się nowożytnym językiem obcym w zakresie studiowanej dyscypliny na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ


mwl

1 października wystartowała rekrutacja do kolejnej edycji programu stypendialnego Młodzi w Łodzi.Wnioski stypendialne dostępne na stronie www.mlodziwlodzi.pl należy składać do 21 października 2016 r.

W roku akademickim 2016/2017 swój udział w inicjatywie stypendialnej zadeklarowało 19 firm i instytucji z Łodzi i regionu. Stypendia dla najlepszych studentów wybranych kierunków sfinansują: BSH (3 stypendia), ABB (2 stypendia), ACCENTURE (1 stypendium), AMCOR (1 stypendium), ASCO NUMATICS (1 stypendium), CORNING (1 stypendium), GFT (1 stypendium), LIKI MOBILE SOLUTIONS (1 stypendium), MIKOMAX (1 stypendium), OBLIGO (1 stypendium), PELION (1 stypendium), ROSSMANN (1 stypendium) oraz SII (1 stypendium).

Łącznie to 16 stypendiów!

Uczelnie zapewnią bezpłatne zakwaterowanie w swoim domu studenckim: UNIWERSYTET ŁÓDZKI (4 miejsca w akademiku), POLITECHNIKA ŁÓDZKA (3 miejsca w akademiku), UNIWERSYTET MEDYCZNY (2 miejsca w akademiku).


UBEZPIECZENIE NNW DLA STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW UŁ

Tak jak w latach ubiegłych również w roku akademickim 2016/2017 proponujemy studentom, doktorantom i pracownikom naszej uczelni możliwość ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie NNW).

Niska składka (67 zł za cały okres ubezpieczenia) oraz szeroki zakres ochrony powodują, że warto skorzystać z tej propozycji, przygotowanej specjalnie dla społeczności akademickiej UŁ przez firmę PZU SA (w związku z wykonywanym zawodem, nauczyciele akademiccy mogą dodatkowo ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej za kwotę 5 złotych).
W celu przystąpienia do ubezpieczenia należy:

 • studenci i doktoranci – wypełnić wniosek na stronie www.nnw-studentow.pl  i opłacić składkę, 
 • pracownicy – wypełnić wniosek na stronie www.nnw-studentow.pl i opłacić składkę, lub zgłosić się do Działu Płac (Rektorat, ul. Narutowicza 68, pokój nr 1) do 14.11.2016 r. i podpisać zgodę na potrącenie składki z wynagrodzenia.

Szczegółowe informacje na temat zakresu i kwot ubezpieczenia znajdują się na stronie: www.nnw-studentow.pl 


ZAPISY NA ZAJĘCIA OGÓLNOUCZELNIANE
w semestrze zimowym 2016/2017


Stypendium Rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2016/2017 


Stypendium Rektora dla najlepszych studentów 


Szczegółowe zasady przebiegu letniej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2015/2016 na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ

 

Program MOST – rekrutacja na rok akademicki 2016/2017
 

Komunikat

Dla studentów I roku kierunku pedagogika, studia drugiego stopnia, którzy wybrali specjalność: pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej:

Wykaz placówek wykonujących bezpłatne badania studentów z województwa łódzkiego w 2016 roku 


Informacja o zapisach na ZAJĘCIA OGÓLNOUCZELNIANE w semestrze letnim 2015/2016 


Komunikat

Dla studentów I roku kierunku pedagogika, studia drugiego stopnia, którzy wybrali specjalność: pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej.
Studenci winni podpisać zobowiązanie do wykonania badań lekarskich niezbędnych do studiowania na specjalności:pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej i dostarczyć je do Dziekanatu WNoW (pok. 13, mgr Marzena Janda-Gręda) najpóźniej do dnia 12.02.2016 r.
Niedostarczenie zobowiązania będzie jednoznaczne z przeniesieniem na inną specjalność.
W momencie, kiedy zostaną podpisane stosowne umowy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a placówkami wykonującymi świadczenia medyczne otrzymacie Państwo informację o terminie odbioru skierowań lekarskich na badania.

Formularz zobowiązania


Informacja dla studentów I roku pedagogiki (I i II stopnia)
w sprawie rejestracji bezpośredniej do grup przez system usosweb na zajęciaz modułów wybieralnych na semestr drugi, lato 2015/2016.


Zajęcia dydaktyczne na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ 
w semestrze letnim w roku akademickim 2015/16 
dla wszystkich lat studiów licencjackich i magisterskich rozpoczynają się  15 lutego 2016 r.


UWAGA STUDENCI!
NAUKOWE STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DO DNIA 20 STYCZNIA 2016 R. MOŻNA SKŁADAĆ W DZIEKANACIE POK.14  WNIOSKI O STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO.

Regulamin oraz wniosek dostępne są na stronie: www.lodzkie.pl w zakładce > Edukacja

Dodatkowe informacje – Dziekanat pok.14

Informacji udzielają również pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi: Dorota Komar tel. 0 42 291 98 37, dorota.komar@lodzkie.pl;  Joanna Ciejek, tel. 042 291-98-37, joanna.ciejek@lodzkie.pl 


UWAGA!

Informacja dla studentów I roku kierunku pedagogika, II stopnia.
Dotyczy studentów którzy nie dokonali wyboru specjalności w wyznaczonym terminie

Uprzejmie informujemy, że druga tura rejestracji na specjalność kierunku pedagogika odbędzie się w dniach :

18.12.2015 r.(od godziny 00:00) – 20.12.2015r. (do godziny 23:59)

Termin jest ostateczny!

Szczegóły rejestracji oprócz terminu pozostają bez zmian:

Informacja dla studentów I roku pedagogiki (II stopnia) w sprawie rejestracji bezpośredniej do grup przez system usosweb na specjalności na semestr drugi, lato 2015/2016 


Szczegółowe zasady przebiegu zimowej sesji egzaminacyjnej na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ 


STYPENDIUM SANTANDER UNIVERSITADES

Z przyjemnością informujemy, że studenci Wydziału Nauk o Wychowaniu mogą ubiegać się o jednorazowe stypendium Santander Universitades. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest wykazanie podjętej inicjatywy na rzecz Wydziału lub Uniwersytetu Łódzkiego, wykraczającej poza obowiązujący program studiów. Kandydatów prosimy o zapoznanie się z regulaminem. Wnioski można składać do 21 grudnia 2015r. do sekretariatu PROREKTORA d/s PROGRAMÓW I JAKOŚCI KSZTAŁCENIA.   

Regulamin określający zasady przyznawania stypendiów dla studentów ze środków pieniężnych przekazanych Uniwersytetowi Łódzkiemu przez Santander Universitades

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM dla studentów ze środków pieniężnych przyznanych Uniwersytetowi Łódzkiemu przez Santander Universitades 


Informacja dla studentów I roku pedagogiki (II stopnia) w sprawie rejestracji bezpośredniej do grup przez system usosweb na specjalności na semestr drugi, lato 2015/2016 


Z początkiem 2016 roku Biblioteka UŁ wprowadzi zmiany w dostępie do subskrybowanych sieciowych źródeł informacji. Korzystanie z baz danych, serwisów książek i czasopism będzie możliwe jedynie po zalogowaniu do systemu HAN. Celem takiego rozwiązania jest:

 • spopularyzowanie zdalnego dostępu do źródeł online,
 • zwiększenie świadomości użytkowników w zakresie różnorodności proponowanych przez UŁ źródeł,
 • uzyskanie jednorodnych statystyk wykorzystania stanowiących podstawę do finansowania  elektronicznych
 • zasobów kupowanych w UŁ,
 • doskonalenie doboru źródeł w oparciu o analizę statystyk,
 • zabezpieczenie źródeł  przed nieuprawnionym dostępem. 

Warunkiem dostępu do zasobów online subskrybowanych przez UŁ jest posiadanie ważnej karty bibliotecznej. Dane do logowania do systemu bibliotecznego i serwera HAN są takie same. Wszystkich pracowników i studentów, którzy nie posiadają jeszcze konta bibliotecznego zapraszamy do BUŁ lub bibliotek zakładowych celem rejestracji.

Samodzielna Sekcja Bibliografii,
Bibliometrii i Sieciowych Zasobów Informacji
tel. 48 42 635 64 76
email: bibliografia_bibliometria@lib.uni.lodz.pl 


 

Językowe testy diagnostyczne (Language Diagnostic Tests)

Wzorem lat ubiegłych, Studium Języków Obcych organizuje obowi ązkowy  test diagnostyczny z sześciu języków nowożytnych dla studentów I roku (studiów I stopnia i jednolitych magisterskich) , który będzie dostępny na uniwersyteckiej platformie do zdalnego nauczania od 15 listopada 2015 r. do  15  stycznia 2016 r.

Po wykonaniu testu należy dostarczyć do Dziekanatu wypełnioną deklarację wyboru języka ( do 18 stycznia ). Rozwiązanie testu i dostarczenie deklaracji w terminie do Dziekanatu jest konieczne, aby zapisać się do grupy lektoratowej.

Szczegółowe informacje na temat testów są zawarte w załącznikach.

Koordynator Wydziału ds. współpracy ze Studium Języków Obcych – mgr Karolina Firaza, pok. 110 budynek B, tel. (42) 665-50-64.

Deklaracja wyboru języka

Declaration of the choice of language

List przewodni do studentów

Covering letter to students 


 

Uwaga!

Studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych, którzy nie podpisali jeszcze umów, proszeni są o niezwłoczne zgłoszenie się do Dziekanatu do dnia 23 października 2015 r. 


Studenci psychologii i pedagogiki,

informujemy, że w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 gościmy Pana Profesora Tadao Ishii z Uniwersytetu w Niigata w Japonii. Pan Profesor będzie prowadził ogólnodostępny  dla wszystkich studentów wydziału (prowadzony w j. angielski) wykład pt. „Object-Oriented Programming 1 (Foundations)”.

Wykład będzie miał status wykładu monograficznego z liczbą punktów 3 ECTS. Zakończy się zaliczeniem, którego zasady poda Pan Profesor Tadao Ishii.  Wykład został zaplanowany na środy, godz. 12.15 – 13.45  (Instytut Psychologii, sala 12 /ul. Smugowa 10/12). Zapisy prowadzi sekretariat Instytutu Psychologii UŁ (pok. 107).  Zapraszamy!


Uwaga!

Informujemy, że studenci przyjęci w drugiej rekrutacji na studia stacjonarne mogą już zgłaszać się w godzinach otwarcia dziekanatu, aby podpisać umowy.


Komunikat adresowany do Studentów ostatniego roku studiów


Informacja o zapisach na ZAJĘCIA OGÓLNOUCZELNIANE w semestrze zimowym 2015/2016  


 Komunikat dla studentów dotyczący zasad i terminów składania wniosków o stypendium rektora na rok akademicki 2015/2016


Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego  ogłosiła pierwszą edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską przygotowaną i obronioną w roku akademickim 2014/2015. Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie Fundacji – www.fundacjaul.pl/do-pobrania

Zgłoszenia prac konkursowych należy dokonać w Dziekanacie (u mgr Martyny Jastrząbek) w pokoju 110 (budynek A, I piętro) w nieprzekraczalnym terminie  do15 października 2015 roku . 

 


STYPENDIUM MINISTRA

Wniosek o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów należy składać w dziekanacie POK. 14 w terminie do 18 września 2015 rokuWnioski należy składać w trzech egzemplarzach.

O przyznanie stypendium ministra może ubiegać się student nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek stanowi student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Stypendium na rok akademicki 2015/2016 może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i uzyskał wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów:

 • wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami lub
 • wybitne osiągnięcia w sporcie.

Szczegółowe informacje oraz wniosek do pobrania na stronie www.nauka.gov.pl  > studia: dla studentów i doktorantów 


 Program MOST – rekrutacja na rok akademicki 2015/2016 

 


 

UWAGA STUDENCI SPECJALNOŚCI:
PEDAGOGIKA W ZAKRESIE OPIEKI I TERAPII PEDAGOGICZNEJ:

 • 3 ROK 1 STOPNIA studia stacjonarne
 • 2 ROK 2 STOPNIA studia stacjonarne

W oparciu o procedury postępowania w zakresie zwalczania i zapobiegania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (art. 5 ust. 1 pkt 4 lit. A oraz art. 32a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.) Dziekan wydziału nauk o wychowaniu wzywa do pilnego zgłoszenia się do dziekanatu – pok.14 (godz. 9-15) w nieprzekraczalnym terminie do 27.03.2015 r. (godz. 9-15) w nieprzekraczalnym terminie do 27.03.2015 r.

Stawiennictwo obowiązkowe! 


WARSZTATY Z mBANKIEM

 

Drodzy studenci! Serdecznie zapraszamy do udziału w dwóch warsztatach, które na naszym Wydziale poprowadzą trenerzy mBanku. Na zajęciach będzie można poznać zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych oraz sposoby przygotowywania się do rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowo, trenerzy udzielą informacji na temat możliwości rozwoju w mBanku. Harmonogram:

JAK PISAĆ CV I LIST MOTYWACYJNY - 23 marca , w godz. 10:15-14:15 (sala 209)

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ROZMOWY O PRACĘ - 21 kwietnia , w godz. 8:00-12:00 (sala 304)

Warsztaty odbędą się w budynku przy ul. Pomorskiej 46/48. Chęć uczestniczenia w warsztatach prosimy zgłaszać na adres: profil@uni.lodz.pl  (w treści maila prosimy wpisać tytuł warsztatu, w którym chcielibyście wziąć udział).

ZAPROSZENIE


SEMINARIUM NAUKOWE

Studenckie Koło NaukowePedagogiki Specjalnej„Razem Możemy Więcej!” serdecznie zaprasza do udziału (czynnego lub biernego) w seminarium naukowym„Funkcjonowanie osób z dysfunkcjami słuchu w społeczeństwie XXI wieku" . Spotkanie odbędzie się 31 marca w godzinach 10.00 - 14.00 w Instytucie Psychologii przy ul. Smugowej 10/12.  Zgłoszenia prosimy wysyłać do  15.03 na adres mailowy Koła: kontakt.razemmozemywiecej@gmail.com lub poprzez  fanpage FBGwarantowane zaświadczenia uczestnictwa.

Karta zgłoszeniowa: https://www.sendspace.com/file/uw8j4y". 


XV FESTIWAL NAUKI, TECHNIKI I SZTUKI W ŁODZI

Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w tegorocznej edycji Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi. W ramach festiwalu zaplanowano szereg warsztatów skierowanych zarówno do uczniów, jak i nauczycieli, które odbędą się w dniu 22 kwietnia 2015 rokuw godzinach9:00-13:30w budynku Wydziału Nauk o Wychowaniu na ul. Pomorskiej 46/48 w Łodzi.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby dowiedzieć się, jak radzić sobie ze stresem, co zrobić, żeby zapamiętywać szybciej i na dłużej,  bądź też jak rozwiązywać sytuacje konfliktowe. Pełną listę zagadnień, a także szczegółowy opis poszczególnych warsztatów oraz zasad uczestnictwa znajdą Państwo w  załączniku 


Instrukcja rejestracji na zajęcia w systemie USOS

(Uniwersytecki System Obsługi Studentów)


Studenci I roku I i II stopnia
Przypominamy, że przed rozpoczęciem zajęć w 2 semestrze, należy dokonać wyboru jednego z dwóch segmentów modułu wybieralnego. Zapisy będą odbywać się wyłącznie poprzez system USOSweb. Rejestracja jest obowiązkowa. Szczegóły w załączniku.


Szczegółowe zasady przebiegu zimowej sesji egzaminacyjnej na Wydziale Nauk o Wychowaniu 


 
Studentów 1 roku I stopnia oraz 1 roku II stopnia, którzy jeszcze nie zarejestrowali się na platformę e-wnow.uni.lodz.pl proszę o niezwłoczne uczynienie tego.
Na platformie od miesiąca realizowane są wykłady.

Aby zarejestrować się na platformie proszę wejść na stronę e-wnow.uni.lodz.pl  pobrać instrukcję i utworzyć konto. 


UWAGA!

PODPISYWANIE UMÓW!

 1. Przypominamy, że studenci przyjęci na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich są zobowiązani podpisać Umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone w UŁ na rzecz studenta studiów stacjonarnych - termin został przedłużony do 21 listopada 2014 r. (w godzinach otwarcia dziekanatu).
 2. Przypominamy również, że studenci przyjęci na pierwszy rok zaocznej psychologii mogą już podpisywać swoje umowy w tym samym miejscu i terminach.
 3. Również studenci drugich lat proszeni są o zgłoszenie się do dziekanatu (w tym samym terminie) w celu podpisania umów zastępujących umowy ubiegłoroczne.

Spotkanie informacyjne na temat programu stypendialnego DAAD. 

Spotkanie odbędzie się na Wydziale Filologicznym UŁ, ul. Pomorska 171/13 w sali 33 w środę 29.10.2014 o godz. 15:00 z przedstawicielem DAAD na UŁ, dr Gudrun Heidemann.


Uwaga!!!

Nastąpiła zmiana do regulaminu przyznawania pomocy materialnej dotycząca wyliczania średniej do stypendium Rektora (zarządzenie nr 1 rektora uł z dn.6.10.2014 r.)


Uwaga !!!

Uprzejmie informuję, że w związku z realizacją porozumienia zawartego pomiędzy UŁ, a ZOZ PALMA istnieje możliwość skorzystania przez studentów UŁ   z niżej wymienionych  bezpłatnych badań, bez skierowania - więcej


Rekrutacja do programu stypendialnego Młodzi w Łodzi !!!
Zgarnij stypendium od łódzkich Pracodawców! Trwa rekrutacja do programów stypendialnych Młodzi w Łodzi. - więcej


Uwaga !!!

Komuniakt Pana Prof. zw. dr hab. Jarosława Płuciennika Prorektor ds. programów i jakości kształcenia dot. przystąpienia Uniwersytetu Łódzkiego do ogólnopolskiej akcji „Stop zwolnieniom lekarskim” - treść


UPRZEJMIE INFORMUJEMY,  ŻE UNIWERSYTET ŁÓDZKI POSIADA WOLNE MIEJSCA NA PIERWSZYM ROKU STUDIÓW NA KIERUNKACH/SPECJALNOŚCIACH.


Komunikat dla przyjętych na pierwszy rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2014/15


 


Uwaga !!!e-Campus

Uprzejmie informujemy, iż w celu uproszczenia sposobu logowania do Platformy e-Campus UŁ (http://moodle.uni.lodz.pl), logowaniezostało zintegrowane z Systemem USOS.

Logowanie odbywa się za pomocą nazwy użytkownika i hasła wykorzystywanego podczas logowania się do systemu USOSweb.
Uwaga !!!

Biuro Dyrektora Politycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, obok zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, między innymi popularyzuje wiedzę o karierze zawodowej w strukturach UE.

Chcemy zwrócić Państwa uwagę w szczególności na szkolenia przygotowujące do zbliżających się konkursów do struktur UE, organizowanych przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej oraz Instytut Europejski w Łodzi. Najbliższe szkolenie odbędzie się w Instytucie Europejskim w Łodzi (szczegółowe informacje na stronie: http://www.ie.lodz.pl/


Uwaga !!!

Dziekanat Wydziału Nauk o Wychowaniu prosi studentów Wydziału, aby nie reagowali na umieszczone w USOSweb polecenia podpinania przedmiotów, ponieważ powoduje to liczne pomyłki i znaczące komplikacje w rozliczaniu sesji. Podpięcia przedmiotów na naszym wydziale są wykonywane wyłącznie przez pracowników dziekanatu.