Wydział Nauk o Wychowaniu

Sprawy socjalne


INFORMACJE NT. OBOWIĄZKOWEGO SZKOLENIA z BHP w roku akad. 2016/2017 w UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM dla studentów rozpoczynających studia w semestrze zimowym od 1 października 2016r.


Stypendium Rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2016/2017  


Stypendium Rektora dla najlepszych studentów 


STYPENDIUM MINISTRA

Wniosek o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów należy składać w dziekanacie POK. 14 

w terminie do 16 września 2016 rokuWnioski należy składać w trzech egzemplarzach.

O przyznanie stypendium ministra może ubiegać się student nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek stanowi student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Stypendium na rok akademicki 2016/2017 może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów
w poprzednim roku akademickim i uzyskał wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów:

 • wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane  z odbywanymi studiami lub
 • wybitne osiągnięcia w sporcie.

Szczegółowe informacje oraz wniosek do pobrania na stronie www.nauka.gov.pl  > studia: dla studentów i doktorantów

 


UWAGA STUDENCI I ROKU STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA PEDAGOGIKI WIEKU DZIECIĘCEGO!!!

Do dnia 04.11.2016 r. można składać w Dziekanacie, pok. 14 wniosek o stypendium z „Funduszu Stypendialnego im. Profesora Ryszarda Więckowskiego”

Stypendium może otrzymać osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria:

 1. ukończyła studia I stopnia ze średnią ocen wynoszącą co najmniej 4,5;
 2. studia II stopnia podejmuje na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika wieku dziecięcego; NA STUDIACH STACJONARNYCH
 3. znajduje się w trudnej sytuacji materialnej;
 4. złoży w Dziekanacie Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ wniosek o przyznanie stypendium według ustalonego wzoru w terminie do dnia 04.11.2016 r.


Wypłata stypendium zostaje wstrzymana w przypadku, gdy wystąpi jedna z następujących okoliczności:

 1. osoba wybrana nie uzyska zaliczenia semestru lub roku w terminach określonych w regulaminie toku studiów lub średnia ocen tej osoby w każdym semestrze studiów wyniesie mniej niż 4,5;
 2. osoba wybrana zrezygnuje ze studiów;
 3. osoba wybrana zmieni uczelnię lub wydział. 

Regulamin określający ogólne zasady przyznawania stypendium im. Profesora Ryszarda Więckowskiego

Wniosek do pobrania


UWAGA STUDENCI!
NAUKOWE STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DO DNIA 20 STYCZNIA 2016 RMOŻNA SKŁADAĆ W DZIEKANACIE POK.14  WNIOSKI O STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO.

Regulamin oraz wniosek dostępne są na stronie: www.lodzkie.pl w zakładce > Edukacja

Dodatkowe informacje – Dziekanat pok.14

Informacji udzielają również pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi: Dorota Komar tel. 0 42 291 98 37, dorota.komar@lodzkie.pl;  Joanna Ciejek, tel. 042 291-98-37, joanna.ciejek@lodzkie.pl 


OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE BHP

Informacje nt. obowiązkowego szkolenia z BHP w roku akademickim 2015/2016 w Uniwersytecie Łódzkim (dla studentów rozpoczynających studia w semestrze zimowym od 1 października 2015 r) 


Komunikat Prorektora UŁ w sprawie elektronicznego systemu składania wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2015/2015.


STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
NA ROK AKADEMICKI 2015/2016

 • Na podstawie Regulaminu Przyznawania Pomocy Materialnej (Zarządzenie nr 71 Rektora UŁ z dnia 10.06.2015 r.) o stypendium może ubiegać się student studiów pierwszego stopnia i studiów jednolitych, nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.
 • Student studiów drugiego stopnia (rozpoczętych w ciągu roku kalendarzowego od ukończenia studiów pierwszego stopnia) może wnioskować o takie stypendium już na pierwszym roku (za rok ostatni studiów licenciackich). Studenci z innego Wydziału, bądź innej Uczelni do wniosku zobowiązani są dostarczyć zaświadczenie o ocenach z egzaminów i zaliczeń przedmiotów niekończących się egzaminem na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, terminie ukończenia studiów oraz obowiązującej skali ocen.
 • Stypendium przyznaje się w systemie punktowym dla 10% najlepszych studentów kierunku za wysoką średnią ocen lub osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe (tylko  wymienione w Załączniku nr 11 do ww. Regulaminu).
 • O stypendium Rektora może ubiegać się student, który do 30 września zaliczył semestr letni i uzyskał średnią ocen (arytmetyczną, z całego roku akademickiego) co najmniej 4,0000.
 • Stypendium Rektora otrzymuje się tylko na jednym kierunku studiów.

  O stypendium Rektora nie może ubiegać się:

 • Student studiów pierwszego stopnia posiadający już tytuł licencjata bądź magistra
 • Student studiów drugiego stopnia bądź jednolitych magisterskich posiadający już tytuł magistra
 • Student, który zaliczył semestr warunkowo
 • Student powtarzający rok bądź semestr 


Uwaga !!!

Stypendium rektora dla najlepszych studentów


Obowiązkowe szkolenie BHP

Informacje nt. obowiązkowego szkolenia z BHP w roku akad. 2014/2015 w Uniwersytecie Łódzkim dla studentów rozpoczynających studia w semestrze zimowym od 1 października 2014r.


Uwaga !!!

W celu uproszczenia sposobu logowania do Platformy e-Campus UŁ (http://moodle.uni.lodz.pl) Moodle został zintegrowany z systemem USOS.

Logowanie odbywa się za pomocą nazwy użytkownika i hasła wykorzystywanego podczas logowania się do systemu USOSweb.


UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE STUDENTÓW w Uniwersytecie Łódzkim

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego jest warunkiem bezpłatnego korzystania z opieki medycznej. Do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS mają prawo przystąpić :

 • studenci, którzy ukończyli 26 lat i nie podejmują pracy na etacie lub umowy zlecenia
 • studenci, którzy nie ukończyli 26 lat, lecz nie posiadają rodziców albo opiekunów prawnych


Za osoby zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego składki opłacane będą przez Uniwersytet Łódzki.

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego przyjmuje dziekanat wydziału zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 89 z dnia 2011.06.20 w sprawie wprowadzenia Regulaminu zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego studentów Uniwersytetu Łódzkiego.

Celem zgłoszenia do ubezpieczenia należy wypełnić i złożyć:


Stypendia na wyjazdy zagraniczne dla studentów i pracowników UŁ

W roku 2013 Uniwersytet Łódzki został partnerem w pięciu projektach edukacyjnych, realizowanych w ramach programu Erasmus Mundus Akcja 2. Projekty te umożliwiają pracownikom oraz studentom UŁ odbycie wymiany/stażu na uczelniach w Europie Wschodniej i Ameryce Łacińskiej. Oferta skierowana jest do studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Z programu mogą skorzystać również pracownicy akademiccy i administracyjni, jak i osoby zainteresowane odbyciem staży podoktorskich. Stypendia pokrywają koszty podróży, utrzymania i ubezpieczania podczas pobytu w uczelni goszczącej.

 Projekty koordynowane przez Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych oraz Biuro Współpracy z Zagranicą UŁ. Wszelkie pytania dotyczące ww. projektów prosimy kierować na adres mundus@uni.lodz.pl 

 Zasady ubiegania się o wyjazd w ramach programu Erasmus Mundus Akcja 2 w UŁ są opisane na stronie (zakładka Inne oferty i programy) www.bwz.uni.lodz.pl.


Stypendia

mgr  Katarzyna Cała

tel. 665 57 19 (pokój nr 14, budynek A)


Nowy rachunek bankowy dla studentów Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego.
Uprzejmie informujemy, że z dniem 1.04.2010 studenci naszego Wydziału winni wnosić opłaty za legitymacje, indeksy i dyplomy na rachunek: 32 1240 3028 1111 0010 2943 6023