Wydział Nauk o Wychowaniu

Stypendium rektora dla najlepszych studentów


WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W DZIEKANACIE, POK. 14 DO 20 PAŹDZIERNIKA 2014 R.


UWAGA !!! 

Nie ma jeszcze Zarządzenia Rektora UŁ, mówiącego o stawkach stypendium stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów poprzedzający rok, na który złożył wniosek o przyznanie stypendium rektora wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Ocenie podlegają wyłącznie osiągnięcia uzyskane w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który został złożony wniosek o stypendium rektora (tylko wymienione w załączniku nr 11).

  1. O przyznanie stypendium rektora może ubiegać się student: studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, jednakże nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.
  2. O przyznanie stypendium rektora może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku kalendarzowego od ukończenia studiów pierwszego stopnia - DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ ZAŚWIADCZENIE Z POPRZEDNIEJ UCZELNI/WYDZIAŁU O OCENACH Z EGZAMINÓW I ZALICZEŃ PRZEDMIOTÓW NIEKOŃCZĄCYCH SIĘ EGZAMINEM UZYSKANYCH NA OSTATNIM ROKU STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA, DACIE UKOŃCZENIA STUDIÓW I OBOWIĄZUJĄCEJ SKALI OCEN.
  3. Stypendium rektora może otrzymać student, o którym mowa w pkt 1-2, który w terminie do 30 września uzyskał wszystkie zaliczenia i zdał wszystkie egzaminy przewidziane w planach i programach studiów dla zaliczenia danego roku, a także złożył w dziekanacie wniosek o przyznanie stypendium rektora w terminie do dnia 20 października.
  4. Stypendium rektora przyznawane jest 10% najlepszych studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w UŁ.
  5. Stypendium rektora dla najlepszych studentów można otrzymywać tylko na jednym kierunku studiów i nie przysługuje ono po ukończeniu innego kierunku, za wyjątkiem sytuacji, gdy student kontynuuje studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku, wydziału i uczelni, na której odbywane są studia.
  6. Wnioski o stypendium rektora oceniane są metodą punktową tj. za wysoką średnią ocen i za każde uznane osiągnięcie naukowe, artystyczne lub wysoki wynik sportowy przyznawana jest określona liczba punktów stypendialnych.
  7. Stypendium rektora może być przyznane studentowi, który otrzymał za rok studiów poprzedzający rok, na który złożył wniosek o przyznanie stypendium rektora wysoką średnią ocen, nie mniejszą jednak niż 4,0000.
  8. Średnią ocen, o której mowa w pkt. 7 wylicza się zgodnie z obowiązującym Regulaminem Studiów UŁ.
  9. Punkty stypendialne, o których mowa w pkt. 6, przyznawane są za poszczególne rodzaje osiągnięć uwzględnianych przy ubieganiu się o stypendium rektora. Punkty te sumują się
  10. Stypendium rektora przyznawane jest na rok akademicki, a wypłacane co miesiąc, od października do czerwca włącznie.