Wydział Nauk o Wychowaniu

Studia za granicą


Serdecznie zapraszamy Studentów Uniwersytetu Łódzkiego do udziału w Szkole Letniej organizowanej przez sieć uniwersytetów Campus Europea w ramach projektu: How to Become a European Teacher - Challenges for the Present and Future, HOWBET. Szkoła odbędzie się w Aveiro, Portugalia, lipiec 2014. - informator


Programy wymiany studenckiej:

Program "Uczenie się przez całe życie" Erasmus 


Wykaz uczelni zagranicznych, z którymi Wydział Nauk  o Wychowaniu zawarł umowy w ramach programu Erasmus

* Alice-Salomon-Fachhochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik Berlin (D BERLIN05)
* Diakonhjemmet University College (N OSLO32)
* Fachhochschule Bielefeld (D BIELEFE02)
* Fachhochschule Koblenz (D KOBLENZ01)
* Gazi University Ankara (TR ANKARA02)
* Hogeschool Antwerpen (B ANTWERP60)
* Johannes-Gutenberg-Universitat Mainz (D MAINZ01)
* Manchester Metropolitan University (UK MANCHES04)
* Norwegian Institute of Technology, Trondheim (N TRONDHE01)
* Örebro University (S OREBRO01)
* Pädagogische Hochschule Oberösterreich (A LINZ03)
* Roskilde University (DK ROSKILD01)
* Sheffield Hallam University (UK SHEFFIE02)
* Universidad de Valencia (E VALENCI01)
* Universidade de Aveiro (P AVEIRO01)
* Universität Hamburg (D HAMBURG01)
* Universitat Regensburg (D REGENSB01)
* Universität Vienna (A WIEN01)
* Université Lumiére (Lyon II) (F LYON02)
* Université René Descartes (Paris V) (F PARIS005)
* University of Bari (I BARI01)
* University of Eastern Finland (SF KUOPIO12)
* University of Latvia (LV RIGA01)
* University of Macedonia (G THESSAL02)
* University of Ostrava (CZ OSTRAVA02)    
* University of Presov (SK PRESOV01)
* University of St. Cyril and Methodius in Trnava (SK TRNAVA01)
* Uppsala Universitet (S UPPSALA01)
* Vytauto Didziojo Universitetas (LT KAUNAS01)


Studia za granicą w ramach programu Erasmus

Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ współpracuje z licznymi zagranicznymi uniwersytetami w ramach programu Erasmus. Odbycie części studiów za granicą skutkuje lepszym przygotowaniem naszych absolwentów do sprostania wyzwaniom gwałtowanie zmieniającego się kontekstu społecznego w ich przyszłej pracy.
W ramach programu Erasmus studenci mogą wyjeżdżać wyłącznie do uczelni, które posiadają kartę Erasmusa i z którymi Wydział Nauk o Wychowaniu ma podpisaną umowę. Lista tych uczelni wraz z informacją o języku odbywania studiów oraz liczbie miejsc dla studentów znajduje się tutaj.

Kwalifikacja na wyjazd odbywa się w drodze rekrutacji, która ma miejsce na początku roku kalendarzowego, obejmującego początek roku akademickiego, którego ta rekrutacja dotyczy. Rekrutacja odbywa się oddzielnie dla poszczególnych wydziałów.

Pobyt za granicą trwa jeden lub dwa semestry. Poprzedza go przygotowanie ? wraz z wydziałowym koordynatorem ds. ECTS ? programu studiów za granicą, kończy zaś ? złożenie na Uniwersytecie Łódzkim dokumentów potwierdzających zaliczenie zaplanowanych przedmiotów. Studenci wyjeżdżający otrzymują grant Erasmusa, przeznaczony na pokrycie różnicy kosztów utrzymania między Polską a krajem pobytu. Z wymiany w programie Erasmus można skorzystać tylko jeden raz w ciągu całego toku studiów.
Dokładne informacje na temat terminu rekrutacji w danym roku akademickim oraz szczegółowe przepisy dotyczące wyjazdów znajdują się na stronie internetowej Biura Współpracy z Zagranicą UŁ. 

Praktyki studenckie w ramach programu Erasmus:

Istnieje także możliwość odbycia za granicą praktyk studenckich, które przewidziane są w programie studiów. Inaczej niż w przypadku studiów w ramach programu Erasmus, wyjeżdżający na praktyki nie są zobligowani określoną listą instytucji. Zainteresowani samodzielnie wybierają instytucję, w której chcą odbyć praktyki, oraz nawiązują z nią kontakt. Profil działania instytucji musi być zbieżny z profilem studiów.

Wcześniejsze odbycie studiów w ramach programu Erasmus nie wyklucza możliwości wyjazdu na praktyki zagraniczne, odbywanie studiów i praktyki za granicą nie może jednak mieć miejsca się w tym samym czasie. Student otrzymuje grant Erasmusa, przeznaczony na częściowe pokrycie kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w instytucji przyjmującej.

Rekrutacja na praktyki Erasmus prowadzona jest bezpośrednio przez Biuro Współpracy z Zagranicą UŁ (nie w ramach wydziałów). Studenci Wydziału Nauk o Wychowaniu na odbycie praktyk za granicą muszą otrzymać zgodę Wydziałowego Kierownika Zawodowych Praktyk Studenckich, dr Ewy Cyrańskiej. Szczegółowe informacje na temat terminu oraz zasad rekrutacji znajdują się na stronie BWZ. 

Biuro Współpracy z Zagranicą UŁ 


Koordynator Wydziałowy ds. Programu Erasmus na UŁ

mgr Anna Jarkiewicz 
Katedra Pedagogiki Społecznej,
dyż, wt: 12:00 - 13:30