Wydział Nauk o Wychowaniu

Badania i współpraca KHWiP

Katedra Historii Wychowania i Pedeutologii funkcjonuje od czasu powołania w 1991 r. Wydziału Nauk o Wychowaniu. Wcześniej, jako Katedra Historii i Teorii Wychowa­nia umiejscowiona była na Wydziale Filozoficzno-Historycznym. Jej dzieje wiążą się ściśle z założeniem w 1945 r. Uniwersytetu Łódzkiego, kiedy prof. Stefan Truchim zorganizował Zakład Historii Szkolnictwa. Stał na jego czele do 1966 r., choć jednostka ta przyjmowała w różnych okresach odmienne nazwy. Następnie kierownictwo przejęła prof. Eugenia Podgórska (do 1984) i prof. Tadeusz Jałmużna (do 2006). Obecnie zespołem histo­ryków wychowania, w którego skład wchodzi 2 doktorów habilitowanych, 4 doktorów i 3 magistrów, kieruje prof. Grzegorz Michalski.

Zainteresowania badawcze obejmują dzieje szkolnictwa, oświaty i edukacji w XIX i XX wieku.

Pracownicy realizują na­stępujące projekty badawcze:

- Wychowanie do czytelnictwa dzieci i młodzieży w Dru­giej Rzeczypospolitej.

- Polskie stowarzyszenia i związki nauczycielskie.

- Higiena szkolna w polskim szkolnictwie ogólnokształcącym w latach 1918-1939.

- Działalność oficyn wy­dawniczych na rzecz oświaty i edukacji w okresie międzywojennym.

- Czasopiśmiennictwo XIX i XX wieku jako źródło do dziejów edukacji.

- Alkoholizm, prostytucja, dzieciobójstwo... Społeczeństwo Królestwa Polskiego wobec problemu patologii społecznych w latach 1864-1914.

- Działalność pedagogiczna i społeczno-oświatowa kobiet w Królestwie Polskim w okresie międzypowstaniowym.