Wydział Nauk o Wychowaniu

Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej


Zakład zajmujący się badaniami procesów edukacji człowieka w wieku dorosłym, istnieje w Uniwersytecie Łódzkim od 01.10.1980 roku do 01.10.2005 roku pod nazwą Zakładu Oświaty Dorosłych. W ciągu tych ponad dwudziestu lat umiejscowiony był on wpierw w strukturze Wydziału Filozoficzno-Historycznego w ramach Instytutu Pedagogiki i Psychologii. Po przekształceniu Instytutu w Katedry, afiliowany został odpowiednio najpierw przy Katedrze Historii i Teorii Wychowania, a później przy Katedrze Teorii Wychowania, przy czym od 1991 roku na Wydziale Nauk o Wychowaniu. Aktualnie, decyzją Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 01.10.2005 roku, jako Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej, jest samodzielną jednostką organizacyjną w tej Uczelni. Korzenie Zakładu sięgają początków łódzkiej szkoły andragogicznej, której twórczynią była Helena Radlińska (1879-1954). W latach 1946-1952 kierowała ona Zakładem Pedagogiki Społecznej w Uniwersytecie Łódzkim. W swych pracach naukowych, także z okresu międzywojennego, stworzyła podwaliny dla polskiej myśli andragogicznej, odnosząc się do historii pracy społecznej i oświatowej, czytelnictwa i samokształcenia, teorii oświaty dorosłych i teorii pracy społecznej. Andragogiczną refleksję następnie kontynuował Aleksander Kamiński (1903-1978) wraz ze swymi współpracownikami, od 1961 roku w ramach powołanej w Uniwersytecie Łódzkim Katedry Pedagogiki Społecznej. Nie do przecenienia jest wkład Kamińskiego w rozwój polskiej pedagogicznej refleksji gerontologicznej, która rozwinęła andragogikę jako dyscyplinę pedagogiczną o refleksję i badania nad człowiekiem starszym, jego rolami społecznymi oraz jego edukacją. Dojrzała andragogiczna perspektywa badawcza pozwoliła w 1980 roku na utworzenie w Uniwersytecie Łódzkim Zakładu Oświaty Dorosłych, wywodząc go z Katedry Pedagogiki Społecznej, wówczas kierowanej przez prof. dr hab. Irenę Lepalczyk. Pierwszym i długoletnim kierownikiem tego Zakładu była prof. dr hab. Olga Czerniawska. Olga Czerniawska, wraz z zespołem, rozwinęła łódzką szkołę andragogiczną, kontynuując pogłębione badania nad szeroko pojętą edukacją człowieka dorosłego oraz człowieka w wieku starszym. Wprowadziła andragogikę łódzką w międzynarodową dyskusję specjalistów, scalała polskie środowisko andragogiczne. W badaniach edukacji człowieka dorosłego uwypukliła wymiar biograficzny. Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej jest w pełni spadkobiercą i kontynuatorem takiego uprawiania andragogiki.

 


Oficjalna strona Internetowa Zakładu Andragogiki i Gerontologii Społecznej